نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی طولانی­مدت پیشین با 70 درصد VO2max بر مارکر التهابی[1] (sVCAM-I) و نیمرخ لیپیدی متعاقب مصرف یک وعده غذای پرچرب در مردان غیرورزشکار بود. سطوح پلاسمایی مولکول­های چسبان و نیمرخ لیپیدی شاخص­های مهمی در برآورد خطر بیماری­های قلبی – عروقی به­شمار می­روند. به­این منظور 20 مرد جوان غیرورزشکار به­صورت تصادفی انتخاب و باتوجه به درصد چربی به دو گروه 10 نفره، تجربی (30/1±98/21 سال، 48/2±04/18 درصد چربی) و کنترل (22/1±06/22 سال، 54/3±15/18 درصد چربی) تقسیم شدند. گروه تجربی فعالیتی به مدت 90 دقیقه با شدت معین­شده روی تردمیل انجام دادند. در روز بعد هر دو گروه یک وعده غذای پرچرب مصرف کردند.
نمونه­های خون در زمان­های 5/0 ساعت قبل و 5/0، 1، 3 و 24 ساعت بعد از غذا جمع­آوری شد. برای تعیین نرمال بودن گروه­ها، از آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف (999/0 = PEX) (996/0 = PCON) و برای تعیین همگنی واریانس­ها از آزمون لوون و برای بررسی نتایج بین­گروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد. از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر[2] و آزمون تعقیبی LSD نیز برای نشان دادن تفاوت­های درون­گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد یک جلسه تمرین هوازی طولانی­مدت پیشین sVCAM-I را کاهش می­دهد (029/0 = P). همچنین در نیم و 24 ساعت بعد از مصرف غذای پرچرب کاهش وجود داشت (016/0 = P) (049/0 = P). همچنین نشان داده شد یک جلسه تمرین هوازی طولانی­مدت پیشین مقادیر HDL-c را افزایش (00/0 = P) اما مقادیر LDL-c (012/0 = P) و  (00/0 = P) و تری­گلیسیرید (037/0 = P) را کاهش می­دهد. باتوجه به نتایج به­دست­آمده می­توان گفت مصرف غذای پرچرب مقادیر sVCAM-I را افزایش می­دهد و به افزایش التهاب و بیماری منجر می­شود. تمرین قبلی می­تواند شاخص sVCAM-I و نیمرخ لیپیدی را کاهش دهد که با احتمال کاهش بیماری­های قلبی همراه است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Long Prior Aerobic Exercise and High Fat Meal on Inflammatory Markers of Vascular Adhesion Molecule and Lipid Profile in Non–Athlete Males

نویسندگان [English]

  • Ali Barabadi 1
  • Ali Asghar Ravasi 2
  • Siroos Chobineh 3
  • Hasan Barabadi 4

1 M.Sc University of Tehran

2 Ph.D University of Tehran

3 Ph.D University of Tehran

4 (Ph.D. Student) University of Birjand

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of a bout of long prior aerobic exercise with 70% VO2max on inflammatory marker (sVCAM-1) and the lipid profile following high fat meal consumption in non–athlete men. Plasma concentrations of adhesion molecules and lipid profile are among the most important indicators of the risk of cardiovascular diseases. For this purpose, 20 non–athlete young men were randomly selected and divided into two groups of experimental (21.98+1.30 years old, 18.04+2.48 body weight percent) and control (22.06+1.22 years old, 18.15+3.54 body weight percent). The experimental group completed a 90–min. treadmill exercise with a definite intensity. A day later, both groups received high fat meal. Blood samples were collected in 30 min. before and 30 min., 1, 3 and 24 hours following the meal. To determine normality of the groups, one-sample Kolmogorov Smirnov (PCON=0.996) (PEX=0.999) and to determine the homogeneity of variances, Leven test and to examine the results among the groups, independent t test were used. Analysis of variance with repeated measures and LSD post hoc test were used to show differences within a group. The results indicated that one bout of long prior aerobic exercise reduced sVCAM–1 (P=0.029). Also, 30 min. and 24 hours following high fat meal, there was a reduction in sVCAM–1 (P=0.016), (P=0.049). The results also indicated that a bout of long prior aerobic exercise increased the level of HDL-c (P=0.000) but decreased the level of LDL-c (P=0.012), vLDL (P=0.000) and triglycerides (P=0.037). According to the results, high fat meal increases the levels of sVCAM-1 and leads to inflammation and disease. Prior exercise can decrease sVCAM-1 and lipid profile which is accompanied by a probable decrease in cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endothelial Activation
  • High Fat Meal
  • Adhesion Molecule
  • Atherosclerosis
  • lipid profile