نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سلول های توموری به منظور تامین اکسیژن و مواد غذایی و همچنین توسعة شبکة عروقی جدید به آنژیوژنز وابسته اند. در این میان VEGF به عنوان محرک مهم آنژیوژنز و اندوستاتین به عنوان بازدارنده، نقش اساسی در این فرایند ایفا می کنند. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر مقدار VEGF و اندوستاتین بافت توموری در موش­های مبتلا به سرطان سینه بود. به این منظور 20 سر موش بالب ­سی ماده (5 تا 7 هفته ای) از طریق جراحی زیر جلدی تومور آدنوکارسینومای موشی سرطانی شدند. بعد از یک هفته استراحت به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند و سپس دورة تمرین مقاومتی شش هفته ای (سه جلسه در هفته با شدت 50 تا بیش از 100 درصد حداکثر قدرت جلسة قبل) اجرا شد. هر جلسه نیز شامل 6 تا 8 تکرار بالا رفتن از نردبان بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی موش ها بیهوش شده و بافت توموری آنها به سرعت فریز شد. پروتئین­های اندوستاتین و VEGF بافت توموری از طریق وسترن بلات اندازه گیری شدند. آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر مقادیر اندوستاتین، VEGF و نسبت افزایش حجم تومور وجود ندارد(05/0P≥). از آنجا که افزایش VEGF و کاهش اندوستاتین بعد از تمرینات ورزشی در عضله اسکلتی احتمالا موجب آنژیوژنز می شود، عدم تغییر این دو پروتئین در بافت توموری در تحقیق حاضر، می تواند نشان دهندة بی تاثیر بودن تمرین مقاومتی بر روند آنژیوژنز بافت تومور و رشد آن باشد. بنابراین این نوع تمرینات را احتمالا می توان به عنوان مداخله بی خطر برای افراد مبتلا به سرطان سینه تجویز کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Six Weeks of Resistance Training on Tumor Tissue VEGF and Endostatin in Mice with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Maryam Nourshahi 1
  • Ayyoub Babaei 2
  • Mohammad Reza Bigdeli 3
  • Mehdi Ghasemi Beyrami 2

1 (Ph.D.) University of Shahid Beheshti

2 (M.Sc.) University of Shahid Beheshti

3 (Ph.d) University of Shahid Beheshti

چکیده [English]

Tumor cells are dependent on angiogenesis to obtain oxygen and nutrients and also development of their new vascular network. VEGF as an important stimulator of angiogenesis and endostatin as an inhibitor play a fundamental role in this process. This study was designed to investigate the effect of six weeks of resistance training on tumor tissue VEGF andendostatin in mice with breast cancer. For this purpose, 20 female Balb/c mice (5-7 weeks old) became cancerous via subcutaneously transplanting of mouse adenocarcinoma tumor. After a week of rest, they were divided into resistance training and control groups and six weeks ofresistance training (three bouts per week, 50% to more than 100% of previous bout max strength) were completed. Each bout also consisted of 6-8 repetitions of climbing the ladder. Animals were killed 48 hours after the last training bout and their tumor tissue was stored. Tumor tissue endostatin proteins and VEGF were measured by western blot. Independent sample t test showed no significant difference in VEGF, endostatin and tumor volume between the two groups (P≥0.05). As VEGF increase and endostatin decrease in skeletal muscle after exercise training likely cause angiogenesis, no changes in these two proteins in tumor tissue was probably indicative of resistance training ineffectiveness on tumor tissue angiogenesis process and growth. So this type of training can be prescribed as a safe intervention for people with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VEGF
  • endostatin
  • resistance training
  • Female Balb/c Mouse
  • Mouse Adenocarcinoma Tumor