نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر ری

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شرق

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی ، دانشگاه قم

4 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اسلامشهر)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر دو هفته مصرف مکمل تورین و اجرای سه جلسه فعالیت تناوبی شدید 90 دقیقه ای بر پاسخ برخی سایتوکاین های سرمی در بازیکنان تمرین کرده فوتبال بود. به این منظور 24 بازیکن فوتبال از ردة امید انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تورین (8TG=)، پلاسیبو (8PG=) و کنترل (8CG=) تقسیم شدند.  گروه TG روزانه 15 میلی گرم مکمل تورین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود و گروه PG به همین مقدار آسپارتام دریافت کردند و هر دو گروه به اجرای سه بار پروتکل 90 دقیقه ای ویژة فوتبال پرداختند، درحالی که گروه CG هیچ مکملی را دریافت نکرده و فقط برنامه عادی خود را پیگیری کردند. نمونه های خونی از آزمودنی ها در شش مرحله (48 ساعت قبل از شروع دوره، قبل و بلافاصله بعد از اجرای پروتکل ورزشی اول و سوم و 48 ساعت بعد از پایان دوره) به مقدار 5 سی سی از ورید قدامی ساعد در وضعیت نشسته جمع آوری شد. سپس نمونه ها جهت تعین تغییرات سایتوکاین ها (IL-6, TNF-α) در آزمایشگاه مرکز غدد به وسیلة کیت های مخصوص آزمایش شدند. برای مقایسة میانگین ها در هر گروه از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی توکی با نرم افزار SPSS.17 استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر IL-6 و TNF-α سرم بازیکنان فوتبال در مراحل شش گانه اندازه گیری و در گروه های مختلف به ترتیب 029/0=P و 013/0=P تفاوت معنی دار یافته و این تفاوت در بین گروه کنترل و گروه پلاسیبو  به ترتیب با 043/0=P و 008/0=P مشاهده شده است. به طورکلی به نظر می رسد که اجرای سه بار پروتکل 90 دقیقه ای ویژة فوتبال در هفته، فشاری را بر سیستم التهابی بازیکنان فوتبال وارد می کند که چنین فشاری در طول فصل مسابقات ممکن است بارها تکرار شود. از طرفی نتایج نشان داد که مصرف مکمل تورین قبل و در حین این دورة پرفشار تأثیر ضدالتهابی داشته و از ایجاد تغییرات محسوس سایتوکاین های مذکور جلوگیری کرده است. از این رو می توان مصرف کوتاه مدت مکمل تورین را در هفته های پر فشار مسابقه و تمرین به بازیکنان ورزیده فوتبال توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Taurine Supplementation with High Intensity Intermittent Exercise on Serum IL-6 and TNF-α in Well-Trained Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Hossein Shirvani 1
  • Shahin Riahi mola Bari 2
  • Mohsen Akbarpour Bani 3
  • Yaser Kazemzadeh 4

1 Ph.D Eslamic Azad University (Shahre – rey Branch)

2 (Ph.D. Student) Eslamic Azad University (Tehran – Shargh Branch)

3 (Ph.D.) University Qom

4 Eslamic Azad University (Eslamshahr Branch)

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of taurine supplementation for two weeks and three sessions of 90 minutes of intense intermittent exercise on some serum cytokines responses in well-trained soccer players. Therefore, 24 football players under 24 years old from soccer league were selected and divided randomly into taurine (TG=8), placebo (PG=8) and control (CG=8) groups. TG consumed 15 mg of taurine per kilogram of body weight and PG group received the same amount of aspartame daily and both groups preformed a 90-min. soccer specific exercise protocol three times. The CG group received no supplementation performed their ordinary program. Blood samples (5 cc) were gathered in six stages (48 h before the protocol, before and immediately after the first and third protocol and 48 h after the end of the protocol) from the anterior forearm venous in the sitting position. Then they were tested to determine changes in cytokines (IL-6, TNF-α) in the central endocrine laboratory by special kits. One-way ANOVA with repeated measures and Tukey post hoc test with Spss.17 software were used to compare the means in each group. The results showed that serum levels of IL-6 and TNF-α at six stages were measured and there was a significant difference in these variables among all groups as (P=0.029) and (P=0.013) respectively. This difference was significant between the control and placebo group as (P=0.043) and (P=0.008) respectively. It appears that the 90-min. soccer specific protocol three times applies such a pressure on soccer players that may be repeated during the competition season again and again. On the other hand, results showed that taurine supplementation before and during this period had anti-inflammatory effects and the noticeable changes to these cytokines were prevented. Thus, short-term consumption of taurine supplementation during pressure-filled weeks of competition and training is suggested to trained soccer players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taurine Supplementation
  • Soccer Specific Intermittent Exercise
  • Cytokines