نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد، بوشهر

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

چکیده

تمرینات هوازی، شبکه مویرگی را در قلب و عضلات اسکلتی گسترش می‌دهد اما شکل و نوع آن هنوز ناشناخته مانده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی غیرتداومی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و اندوستاتین (ES) سرم در رت های نر مبتلا به بیماری عروق کرونر می‌باشد. آزمودنی‌های تحقیق 30 سر رت نر ویستار سالم دو ماهه بودند که بهسه گروه تمرین هوازی غیرتداومی بیمار ، گروه کنترل بیمار و گروه کنترل سالم تقسیم شدند. پس از بیمار کردن 20 سر از رت ها با داروی ایزوپروترنول، 10 رت گروه تجربی به مدت 8 هفته روی تردمیل تمرین هوازی غیرتداومی انجام دادند و گروه کنترل بیمار (10=n) و گروه کنترل سالم (10=n) هیچ تمرینی انجام ندادند. 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، شاخص‌های VEGF و ES سرم اندازه‌گیری شدند و از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه با آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین‌ متغیرها بین گروه‌های مورد مطالعه استفاده شد. نتایج نشان داد تمرین هوازی غیر تداومی توانسته VEGF خون رت های بیمار را نسبت به گروه کنترل سالم و بیمار افزایش دهد (01/0=p)، در حالی که در میزان اندوستاتین گروه تمرین با گروه‌های کنترل تفاوتی مشاهده نشد (05/0˃p). از نتایج حاضر می‌توان نتیجه گرفت تمرین های هوازی غیرتداومی می‌تواند در توان‌بخشی بیماران عروق کرونر مورد استفاده قرار گیرد و در فرآیند آنژیوژنز موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of discontinuous aerobic exercise on serum vascular endothelial growth factor (VEGF) and endostatin in male rats with coronary artery disease

نویسندگان [English]

  • Elham Dehghan 1
  • Ali Asghar Ravasi 2
  • reza nuri 3
  • Abbas ali Gaeini 2

1 Sport sciences, Azad university, Boushehr

2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Department of Sport Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran

3 kish campus tehran university

چکیده [English]

Aerobic exercises expand the capillary network in the heart and skeletal muscle, but its shape and type remain unknown; thereforeThe purpose of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of discontinuous aerobic exercise on serum vascular endothelial growth factor (VEGF) and endostatin (ES) in male rats with coronary artery disease. The experimental subjects were 30 healthy male Wistar rats that 2-month olds who were divided into 3 groups included discontinuous aerobic exercise group with coronary artery disease, control group with coronary artery disease and healthy control group. After rupturing 20 of the rats by isoproterenol, 10 rats in the experimental group performed 8 weeks of discontinuous aerobic exercise on treadmill, and both the control group with coronary artery disease (n = 10) and healthy control group (n = 10) did noting.72 hours after the last training session, serum VEGF and ES indices were measured and one-way ANOVA with scheffe posthoc tests was used to compare the mean of variables among the studied groups. The results showed that discontinuous aerobic exercise could increase the blood VEGF in rats with coronary artery disease (p=0.01), while there was no difference in the level of endostatin in experimental group compared with control groups (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • coronary artery disease
  • discontinuous aerobic exercise
  • endostatin
  • vascular endothelial growth factor