نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر, بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی و حساسیت به انسولین در مردان چاق بود. به همین منظور، 16 مرد چاق (48-35 سال) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه هشت نفری قرار گرفتند :1)گروه تمرین مقاومتی و 2) گروه کنترل. از همة آزمودنی ها پس از 12 ساعت ناشتایی و در دو مرحله (قبل و بعد از انجام تمرین) و در شرایط مشابه، خون گیری به عمل آمد. گروه آزمایش 13 هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات مقاومتی داشتند. برنامة تمرینات مقاومتی به صورت دایره ای و در یازده ایستگاه با شدت 50-60 درصد یک تکرار بیشینه (1_RM) انجام گرفت. تحلیل اطلاعات با کمک آزمونt مستقل نشان داد که تمرینات مقاومتی تاثیر معنی داری بر متغیرهای وزن، نسبت محیط کمر به لگن، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، قند خون ناشتا و تری گلیسیرید سرمی ندارد، ولی این تمرینات موجب کاهش معنی دار متغیرهای درصد چربی بدن، کلسترول تام، LDL-C ، هموگلوبین گلیکوزیله و انسولین و افزایش معنی دار حداکثر توان هوازی، HDL-C و شاخص حساسیت به انسولین می شود. می توان گفت تمرینات مقاومتی به بهبود نیمرخ متابولیکی و حساسیت به انسولین در مردان چاق منجر می شود و می توان آن را به عنوان یک جزء مؤثر در برنامة ورزشی این افراد در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training on Metabolic Profile and Insulin Sensitivity in Obese Men

نویسندگان [English]

  • Amir Hosain Haghighi 1
  • Mohammad Reza Hamedi nia 2
  • Ali Asghar Ravasi 3

چکیده [English]

The aim of the present research was to study the effect of resistance training on metabolic profile and insulin sensitivity in obese men. For this purpose, 16 obese males (age 35-48) were voluntarily selected and randomly assigned to two groups: resistance training and control group. Subjects' blood samples were gathered in fasting state. The experimental subjects received resistance training for 13 weeks, 3 sessions per week. The resistance training was performed in a circuit fashion in 11 stations with a 50-60% intensity of one maximum repetition (1-RM). Data were analyzed using t-student and showed that resistance training had no effect on variables of body weight, WHR, systolic and diastolic pressure, fasting blood glucose and triglyceride. But this training significantly decreased variables of body fat percentage, total cholesterol, LDL-C, glycolide hemoglobin and insulin. Resistance training significantly increased VO2max, HDL-C, and insulin sensitivity indexes. We concluded that resistance training improved metabolic profile and insulin sensitivity in obese men; and could be considered as an effective component to train these men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insulin sensitivity
  • metabolic profile
  • Obesity.
  • resistance training