نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 هیأت علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی‌های پیکری، فیزیولوژیکی و ترکیب بدن تکواندوکاران نخبة مرد با موفقیت آنها بود. به این منظور 20 تکواندوکار مرد نخبه (میانگین سن 75/25 سال، وزن 6/73 کیلوگرم و قد 55/180 سانتیمتر) که در سال 1385 به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند، ارزیابی شدند. از ویژگی‌های پیکری ترکیب بدنی، قد، وزن، درصد چربی بدن و شاخص تودة بدن (BMI)، طول اندام تحتانی و طول بالاتنه و از ویژگی‌های فیزیولوژیکی، توان هوازی (آزمون شاتل ران) و توان بی هوازی (آزمون سارجنت)، چابکی (آزمون ایلی نویز)، انعطاف‌پذیری (آزمون خمش به جلو و عقب)، سرعت (آزمون دو 40 یارد) و تعادل (آزمون استورک) سنجیده شد. موفقیت تکواندوکاران باتوجه به مقام‌های کسب‌شده در مسابقات کشوری، آسیایی و بین‌المللی ارزش‌گذاری شد. از آمار توصیفی برای محاسبة میانگین، انحراف استاندارد اطلاعات به‌دست‌آمده و از روش همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط ویژگی‌های یادشده با موفقیت تکواندوکاران استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین تعادل (486/0 = r و 05/0P<)، انعطاف‌پذیری ناحیة کمر (474/0=r و 05/0P<) و توان بی هوازی (559/0=r و 05/0P<) با موفقیت تکواندوکاران نخبه ارتباط معنی‌داری وجود دارد. همچنین ارتباط بین سن (335/0=r و 149/0P<)، وزن (014/0=r و 935/0P<)، قد (032/0-=r و 392/0P<). طول اندام تحتانی (065/0=r و 068/0P<)، توان هوازی (251/0=r و 286/0P<)، سرعت (224/0=r و 409/0P<)، چابکی (392/0-=r و 086/0P<) و انعطاف‌پذیری به جلو (180/0=r و 450/0P<) با موفقیت معنی‌دار نبود. باتوجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت موفقیت در رشتة تکواندو به عوامل زیادی بستگی دارد و تکواندوکار موفق مرد باید انعطاف‌پذیری عالی کمر برای داشتن دامنة حرکات خوب در ناحیة کمر، حفظ تعادل مناسب برای افزایش ضربات امتیازآور در موقعیت‌های گوناگون و توان بی هوازی زیاد برای انجام ضربات و مهارت‌های سریع و انفجاری داشته باشد. همچنین احتمال می‌رود عواملی چون سرعت و چابکی تکواندوکاران باید تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Anthropometric, Physiological and Body Composition Characteristics of Male Elite Taekwondo Athletes with their Success

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Gaeini 1
  • Yad-o-llah Mahmoudi 2
  • Kivan Moradyan 3
  • Ali Asghar Fallahi 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine relationship between anthropometric, physiological and body composition characteristics of male elite taekwondo athletes with their success. For this 20 elite male taekwondo (age 25.75, weight 73.6, height 180.55) that invited to national team selected. Anthropometric characteristics including weight, height, body fat percentage, BMI, and biomotor and physiological characteristics including agility (9*4 test), and flexibility (sit and reach), speed (20m run), balance (stoke test), aerobic power (20m shuttle run test) and aerobic power (sarjent jump and bosco test) were measured. Success of taekwondo athlete's was evaluated by the rate of gaining international, national medals and so on. Descriptive statistical and pearson correlation were used for analyzing data. The result showed that, there was a significant relationship between balance (p<0.05, r= 0.486), back flexibility (p<0.05, r=0.474), anaerobic power (p<0.05, r=0.559) and elite male taekwondo athletes success. According to this results, successes in taekwondo needs to numerous factors and male teaekwondo athletes must have excellent waist flexibility to gaining wide range of motion at waist, having continuity on keeping balance to creation of conceesive kicks at the balanced postures, and finally high level of anaerobic power to performing fast and explosive kicks and other skills. It's probably that some agents as like as speed and agility of taekwondo athletes, must be reinforced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioenergetic
  • Biometor
  • Success
  • taekwondo