تأثیر محافظتی تمرین تناوبی شدید بر سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین بواسطه کاهش بیان mir-499 در رت‌های نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات کاربردیی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشیار، تبریز، ایران

چکیده

دوکسوروبیسین (DOX) داروی مؤثری در درمان انواع سرطان‌ها است ولی کاربرد آن‌ به دلیل سمیت قلبی محدود شده است. درباره تأثیر محافظتی تمرین تناوبی شدید(HIIT) در مقابل سمیت قلبی ناشی از DOX و مکانیسم‌های آن مطالعات نادری وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیشگیرانه HIIT قبل از القای DOX بر میزان بیان miR-499، که به طور گسترده‌ای تحت شرایط فیزیولوژیکی در قلب بیان می‌شود، در سلول‌های قلبی است. بیست و چهار سر رت نر با نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه (6=n): 1) Control، 2) DOX (20 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن)، 3) HIIT (8 هفته، 7 ست 4 دقیقه‌ای 80-90 درصد VO2max مجزا شده با دوره‌های 3 دقیقه‌ای 65–75 درصد VO2max) و 4)HIIT+DOX تقسیم شدند. بررسی میزان بیان miR-499 با روش RT-PCR انجام شد. از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و سپس آزمون تعقیبی توکی برای بررسی آماری داده‌ها استفاده شد (α>0/05). نتایج نشان داد القای DOX بیان miR-499 را به طور معنی‌داری در بافت بطن چپ قلب افزایش می‌دهد (05/0>P). همچنین میزان بیان miR-499 پس از تمرین افزایش یافت ولی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود. تمرین قبل از القای DOX نیز موجب کاهش معنی‌دار میزان بیان miR-499 در گروهHIIT+DOX نسبت به گروه DOX شد (05/0>P). بنابراین انجام HIIT قبل از القای DOX می‌تواند تغییرات بیان miR-499 ناشی از DOX را کاهش دهد. نتیجه این‌که، تمرین HIIT می‌تواند روش مناسبی در محافظت قلب در برابر سمیت قلبی ناشی از DOX از طریق کاهش میزان بیان miR-499 باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protective Effect of High-Intensity Interval Training on Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity: by Reducing MiR-499 Expression in Male Rats

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Ebrahimi 1
 • Siroos Choobineh 2
 • Rahman Soori 2
 • Reza Badalzadeh 3
1 Associated professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Molecular Medicine Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Doxorubicin (DOX) is an effective chemotherapy treatment for various cancers, but its uses due to cardiotoxicity effects have been limited. There are rare studies about the protective effect of HIIT against DOX-induced cardiac toxicity and its mechanisms. The purpose of this study was to investigate the protective effect of the HIIT against the DOX-induced cardiotoxicity by examining the expression levels of miR-499, widely expressed in the cardiomyocytes under the physiological conditions. 24 male Wistar rats were randomly assigned into four groups (n=6/groups): 1) Control; 2) DOX (20 mg/kg body weight); 3) HIIT (7 sets of 4 min intervals at 80%–90% VO2max interspersed with 3 min periods of 65%–75% VO2max); and 4) HIIT + DOX. The mRNA levels were determined using RT-PCR. Statistical differences were analyzed using the one-way analysis of variance followed by Tukey's post hoc test for multiple comparisons (α<0.05). Based on the results, DOX-treatment significantly increased the expression of miR-499 in the left ventricular tissue of rats (P<0.05). Also, the expression of miR-499 increased after exercise, but this difference was not significant. Exercise before the DOX-induction also significantly reduced the expression of miR-499 in the HIIT+ DOX group compared to the DOX group (P<0.05). Therefore, the HIIT could be a proper strategy for protecting the heart against ADR-induced cardiotoxicity via reducing miR-499 expression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiotoxicity
 • doxorubicin
 • interval training
 • MiR-499

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 دی 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 15 مهر 1400