نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد مبارکه

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه قم

چکیده

هدف مطالعة حاضر، تأثیر دوازده ‌هفته تمرین هوازی در زمان‌های مختلف روز بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی بر مردان دارای اضافه‌وزن بود؛ بدین‌منظور چهل‌مرد دارای اضافه‌وزن غیرورزشکار با میانگین سنی 45/2±25/22‌سال و شاخص تودة بدنی 42/2±06/30‌ کیلوگرم بر متر‌مربع به‌صورت تصادفی در چهار ‌گروه تمرین در زمان‌های صبح و عصر، و گروه کنترل صبح و عصر قرار گرفتند. گروه‌های تمرین صبح و عصر پروتکل تمرین هوازی دویدن را سه‌ جلسه در هفته به مدت دوازده‌ هفته با شدت 75 تا 85‌ درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند که مدت دویدن در جلسة اول، پانزده‌ دقیقه بود و هر سه ‌جلسه به‌صورت فزاینده یک‌‌و‌نیم‌ دقیقه به زمان دویدن افزوده می‌شد تا اینکه زمان دویدن به سی‌ دقیقه افزایش یافت؛ در‌حالی‌که گروه‌های کنترل در مدت‌زمان اجرای پژوهش از انجام برنامة تمرین منع شدند. در آغاز دوره، هفتة ششم و پایان هفتة دوازدهم 5 ‌میلی‌لیتر خون سیاهرگی جهت سنجش عوامل خطر‌زای قلبی- عروقی (تری‌گلیسرید، HDL-c، LDL-c و کلسترول) از آزمودنی‌ها جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر (ANOVA) انجام شد. آزمون وابسته با توجه به اصلاحیة بن‌فرونی برای تعیین محل تفاوت‌های درون‌گروهی به کار رفت. آنالیز واریانس (ANOVA) یک‌سویه همراه با آزمون تعقیبی توکی نیز برای ارزیابی بین گروهی استفاده شد (05/0>α). یافته‌ها نشان داد در گروه‌های تجربی در مقایسه با گروه‌های کنترل، تمرین هوازی صبح و عصر کاهش معنی‌دار سطوح LDL-c (03/0=P) و افزایش معنی‌دار HDL-c (02/0=P) را به همراه داشت؛ درحالی‌که در سطوح کلسترول تام و تری‌گلیسرید تغییری مشاهده نشد. همچنین، پس از اجرای برنامة تمرینی، در سطوح HDL-c و LDL-c بین دو گروه تمرینی صبح و عصر تفاوت چشم‌گیری دیده نشد. براساس نتایج این مطالعه مشخص شد که تمرین هوازی در زمان صبح و عصر بر سازگاری‌های عوامل خطر‌زای قلبی- عروقی مؤثر است؛ ولی تفاوتی بین اجرای تمرین هوازی در زمان صبح و عصر در مردان دارای اضافه‌وزن مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercise in Different Times of Day on Some of Cardiovascular Risk Factors in Over-weight Men

نویسندگان [English]

  • Mohsen Asarzadeh 1
  • Mohsen Akbarpour 2

1 Azad University of Mobarakeh

2 Ghom University

چکیده [English]

The present study aimed to determine the effects of 12 weeks of aerobic exercise in different times of day on some cardiovascular risk factors in overweight men. 40 non-athletes, overweight men with an average age of 22.25±2.45 years old and BMI of 30.06±2.42 kg/m2 were randomly allocated to four groups of morning and evening aerobic training and control. Morning and evening training groups performed the aerobic training protocol three sessions per week for 12 weeks with 75 to 85 percent of maximal heart rate and 15 minutes training per session. The training time was increasingly added 1.5 minutes every three sessions until the training time reached 30 minutes. The control groups were instructed not to do the training program during the research period.  Blood samples (5 cc) were taken from the participants at the beginning of the research period, week 6 and the end of week 12 in order to measure cardiovascular risk factors (i.e. triglyceride, low density lipoprotein, high density lipoprotein and cholesterol). The obtained data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and t-test with the Bonferroni correction for within-group evaluation and one-way analysis of variance along with Toki post-hoc test for between-group evaluation (α<%5). The results showed that morning and evening aerobic training significantly decreased LDL-c and significantly increased HDL-c in the experimental groups compared to the control groups. However,  the total levels of cholesterol and triglyceride remained unchanged in these groups. In addition, no significant difference was observed in LDL-c and HDL-c levels between morning and evening training groups when the training was completed. It was also demonstrated that aerobic training during morning and evening could influence the compatibility of cardiovascular risk factors. And finally,  no difference between the effect of aerobic exercise during morning and evening was observed on overweight men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morning training
  • Evening training
  • Cardiovascularrisk factors
  • overweight