نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسة‌ تأثیر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال بر تغییرات شاخص‌های منتخب دستگاه ایمنی پس از فعالیت ورزشی درمانده‌ساز در دانشجویان مرد ورزشکار است. به ‌این منظور با استفاده از آزمون کوپر و سنجش BMI، 20 دانشجوی ورزشکار رشتة آمادگی جسمانی انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه اول (بازیافت فعال) و گروه دوم (بازیافت غیرفعال) تقسیم شدند. هر دو گروه پروتکل چندمرحله‌ای بروس را تا درماندگی انجام دادند و بلافاصله به مدت 30 دقیقه دورة بازیافت خود را به پایان رسانیدند. آزمودنی‌های گروه اول در 15 دقیقة ابتدایی با 65 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه روی نوارگردان فعالیت داشتند در حالی که گروه دوم این مدت زمان را به حالت درازکش سپری کردند. سپس هر دو گروه 15 دقیقه بازیافت بعدی را در حالت نشسته به پایان رساندند. نمونه‌های خون، قبل، بلافاصله، 15 و 30 دقیقه پس از فعالیت درمانده‌ساز جمع‌آوری شد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس طرح‌های تکراری، افزایش معنی‌داری شاخص‌های لکوسیت، لنفوسیت، مونوسیت، نوتروفیل، CD4، CD8 و کاهش نسبت CD4:CD8 را بلافاصله پس از پایان فعالیت نشان داد (05/0?P). هر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال موجب کاهش معنی‌دار مقادیر CD8, CD4، لنفوسیت، مونوسیت و لکوسیت وکاهش غیرمعنی‌دار نوتروفیل و افزایش غیرمعنی‌دار نسبت CD4:CD8شد که در کاهش مقادیر مذکور، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت (05/0P>). در ضمن تمامی شاخص‌ها به غیر از مونوسیت در گروه اول، پس از هر دو نوع بازیافت تقریباً به سطوح استراحتی خود بازگشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effects of Active and Passive Recovery on Immune System Indexes after a Graded Exhaustive Exercise in College Athletes

نویسندگان [English]

  • Arezo Tabrizi 1
  • Ali Asghar Ravasi 2
  • Abbas Ali Gaeini 3
  • Majid Gholi pour 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effects of active and passive recovery on immune system indexes after a graded exhaustive exercise in male college athletes. For this purpose, 20 college athletes of physical fitness training were selected by Cooper test and their BMI and then they were divided into two groups randomly: Group 1 (active recovery) and group 2 (passive recovery). Each subject completed Bruce protocol until exhaustion and then group 1 performed a 15-minute active recovery with 65% to 75% maximal heart rate on a treadmill and group 2 had a 15-minute rest for recovery in a supine position. Then, both groups had their recovery in a sitting position for additional 15 minutes. The blood samples were collected before, immediately, 15 and 30 minutes after the exhaustive exercise. The variance analysis of repeated measures showed a significant increase in leukocytes, lymphocytes, monocytes, neutrophils, CD4, CD8, and a decrease in CD4 to CD8 ratio in both groups immediately after the cessation of the exercise (P<0.05).Both recoveries significantly decreased leukocytes, lymphocytes, monocytes, CD4, and CD8 but there were no significant differences between the two groups during recovery periods. All indexes were approximately located near the baseline at the end of the two recoveries, except for the monocytes in group 1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active recovery
  • Exhaustive Exercise.
  • immune responses
  • Passive recovery