دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 386122، تابستان 1389، صفحه 1-141 (نشریه علوم زیستی ورزشی)