دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 386122، تیر 1389، صفحه 1-141 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علوم زیستی ورزشی
دی 1389، صفحه 1-152
علوم زیستی ورزشی
مهر 1389، صفحه 1-135
نشریه علوم زیستی ورزشی
تیر 1389، صفحه 1-141
نشریه علوم زیستی ورزشی
فروردین 1389، صفحه 1-150