دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 386122، تابستان 1389، صفحه 1-141 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علوم زیستی ورزشی
زمستان 1389، صفحه 1-152
علوم زیستی ورزشی
پاییز 1389، صفحه 1-135
نشریه علوم زیستی ورزشی
تابستان 1389، صفحه 1-141
نشریه علوم زیستی ورزشی
بهار 1389، صفحه 1-150