نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

همواره فاصلة استراحتی به میزان فعالیت انجام شده در جلسة تمرین، عامل مهمی در حفظ اجرا تلقی می شود و جایگزینی فاصلة استراحتی مناسب، ممکن است اجرای فرد را بهبود بخشد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، مقایسة تاثیر جایگزینی تمرینات اندام تحتانی و فوقانی بر کمیت اجرای تمرینات اندام فوقانی و میزان لاکتات با بار 75 درصد یک تکرار بیشینه بود. برای این منظور، 15 مرد تمرین کردة رشتة پرورش اندام با میانگین سنی 9/1± 9/20 سال، وزن 2/5±8/74 کیلوگرم و توان هوازی 6/8± 48/35 میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه، به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. همة آزمودنی ها چهار جلسه تمرین را به فاصلة 48 ساعت از یکدیگر انجام دادند. در جلسة اول، یک تکرار بیشینة آزمودنی ها اندازه گیری شد. از جلسة دوم تا چهارم، آزمودنی ها در هر جلسه چهار نوبت حرکت پرس سینه را با 75 درصد یک تکرار بیشینه تا سر حد خستگی اجرا کردند. در هر جلسه یکی از مدل های فعالیتی حرکت پرس سینه با استراحت غیرفعال (P1)، حرکت پرس سینه با حرکت جلو (P2) و استراحت غیرفعال و حرکت پرس سینه با حرکت پارویی نشسته (P3) و استراحت غیرفعال را به صورت تصادفی انجام دادند و تعداد تکرارها در نوبت های مذکور ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج نشان داد هر سه مدل فعالیتی مورد استفاده تعداد تکرارها را در نوبت های متوالی کاهش می دهد و بین توانایی حفظ تکرار در نوبت های متوالی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 = P). همچنین، توانایی حفظ تکرار با استفاده از مدل فعالیتی P1 در مقایسه با مدل فعالیتی P3 (001/0= P) و همچنین مدل فعالیتی P2 در مقایسه با مدل فعالیتی P3 (02/0=P)، به طور معناداری بیشتر است. این نتایج نشان داد بین مقدار لاکتات تولید شده در مدل های فعالیتی P1 و P3 (001/0=P) و P2 و P3 (03/0=P) تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه بین تعداد تکرارها و مقدار لاکتات تولید شده در مدل های فعالیتی P1 و P2 تفاوت معناداری وجود ندارد (085/0= P)، به نظر می رسد استفاده از ترکیب تمرینات اندام فوقانی و تحتانی علاوه بر اینکه با کاهش مقدار لاکتات تجمع یافته، کمیت تکرارها رادر حد بالاتری نگه می دارند، کل زمان تمرین را نیز نسبت به دیگر مدل های تمرینی کاهش می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effects of Substitution of Upper and Lower Body Exercises during Rest Intervals on the Quantity of Upper Body Performance

نویسندگان [English]

  • Hamid Arazi 1
  • Ehson Asghari 2

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of substitution of upper and lower body exercises during rest intervals on the quantity of upper body performance and lactate with 75% 1RM (Repetition maximum). For this purpose, 15 trained bodybuilders (age 20.9±1.9 years, weight 74.8±5.2 kg and aerobic power 35.48±8.6 ml/kg/min) took part in this study voluntarily. All subjects performed four testing sessions of bench press with 48 hours of recovery between sessions. In the first session, 1RM was measured. During the second to fourth session, subjects performed four sets per session with 75% 1RM up to voluntary exhaustion. In each session, subjects completed one of the following models: bench press movement with inactive rest (P1), bench press movement with leg extension and inactive rest (p2), and bench press movement with seated rowing and inactive rest (p3) randomly. For statistical analysis of data, two-way repeated measures ANOVA and LSD post hoc test were used. The results showed that all three exercise models reduced the repetitions in consecutive sets, and there were significant differences between consecutive sets (P=0.001). Also, sustainability of repetitions in P1 exercise model was significantly higher than P3 exercise model (P=0.001), and P2 exercise model than P3 exercise model (P=0.02). The present findings indicated a significant difference between lactate produced during P1 and P3 models (P=0.001), and P2 and P3 models (P=0.03). Therefore, as there was no significant difference between percentage of repetition and lactate production during exercise models of P1 and P2, it seems that combined upper and lower exercise reduces the time of exercises and maintains the repetitions at a higher level through decreasing lactate accumulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bench Press
  • Leg Extension
  • Rest Interval.
  • Seated Rowing
  • Sustainability of Repetition