نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای پسران چاق و کم وزن و تعیین رابطة آن با آمادگی جسمانی، سطح فعالیت بدنی وترکیب بدنی آنان بود. به این منظور 482 نفر از دانش آموزان 9 تا 15 سالة مدارس دولتی (286 نفر) و غیرانتفاعی (196 نفر) در تحقیق شرکت کردند. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد؛ در ابتدا نمونه گیری خوشه ای – تصادفی صورت گرفت و تعدادی از مدارس با توجه به موقعیت جغرافیایی انتخاب شدند، سپس دانش آموزان از کلاس های مختلف به صورت تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. قد، وزن و شاخص تودة بدنی آزمودنی ها به ترتیب 1/13±149 سانتی متر، 05/14± 32/45 کیلوگرم و 04/4 ±85/19 کیلوگرم بر مترمربع بود. اطلاعات مربوط به تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای به همراه سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برای تعیین رده های وزنی (چاقی، اضافه وزن، وزن قابل قبول و کم وزنی) از Cut off-BMI و صدک های آن استفاده شد. علاوه بر این، میزان آمادگی جسمانی با استفاده از آزمون ایفرد ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از ضریب همبستگی کندال، آزمون کروسکال والیس و آزمون یومان ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد بین میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای در پسران دانش آموز چاق و کم وزن تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 P<)، به طوری که پسران چاق به نسبت پسران کم وزن اوقات بیشتری صرف تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای می کنند. همچنین یافته ها نشان داد بین میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای و سطح فعالیت بدنی، تودة چربی، تودة بدون چربی و شاخص تودة بدنی رابطة معنی داری وجود دارد (05/0 P<)، اما بین میزان آمادگی جسمانی و میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای رابطة معنی داری مشاهده نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سطوح بالای تماشای تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای با اضافه وزن و چاقی در کودکان همراه است و احتمالاً محدود ساختن زمان تماشای تلویزیون و انجام رایانه ای در جلوگیری از افزایش وزن کودکان مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of TV and Computer Games in Underweight and Obese Boys and their Relationship with Physical Activity, Fitness and Body Composition

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahmani nia 1
  • Bahman Mirzaei 1
  • Abolfazl Jafarzadeh 2

1

2

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine TV and computer games in underweight and obese boys and their relationship with physical activity, fitness and body composition. 482 male students (9 to 15 years old) participated in this study. They were selected from state (n=286) and private (n=196) schools. Subjects were sampled in two stages; at first, cluster sampling was randomly performed and some schools were selected by their geographical location and then some students from different classes were randomly selected. Anthropometric measurements including height, weight and body mass were assessed (149±13.1 cm, 45.32±14.05 kg, 19.85±4.04 kg/m2 respectively). Data of TV and computer games and physical activity level were collected via time diary questionnaire. To determine weight classes (obese, overweight, normal weight, underweight), the Cut off-BMI was used. Fitness level was assessed via AAHPERD test. Statistical analysis was applied using the Kendall's correlation coefficient, Kruskal-Wallis and U-Mann Whitney tests. Results indicated a significant difference in the level of TV and computer games between underweight and obese boys (P<0.05): obese boys spent more time to watch TV and play computer games when compared to underweight boys. Also, the results indicated a significant relationship between TV and computer games with physical activity, lean body mass, percent of body fat and BMI (P<0.05). But there was not a significant relationship between TV and computer games with fitness (P?0.05). Therefore, we can conclude that high level of TV watching and playing computer games results in obese and overweight children and limiting TV and computer games may be useful for preventing children from gaining weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Games
  • Obesity
  • Physical Activity.
  • Underweight