نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیام دشت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر رقابت رسمی فوتبال بر غلظت کورتیزول، تستوسترون و ایمونوگلوبولین A بزاقی بازیکنان مرد بود. به این منظور، 14 بازیکن ثابت با میانگین سنی 3/4 ±24/28 سال به طور مساوی از دو تیم رو در رو در جام حذفی سال 1388 انتخاب شدند. نمونه های بزاقی در زمان استراحت و بلافاصله بعد از نیمة اول، قبل از نیمة دوم و بعد از نیمة دوم گردآوری و مقادیر مربوط به غلظت کورتیزول و تستوسترون با استفاده از روش رادیوایمنواسی و غلظت ایمونوگلوبولین A با استفاده از روش نفلومتری تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری مکرر و t جفت شده در سطح 05/0 P? صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اثر اصلی مسابقة فوتبال بر تغییرات غلظت کورتیزول، تستوسترون و ایمونوگلوبولین A بزاقی بازیکنان مرد معنی دار است (001/0 P<). این یافته ها پیشنهاد می کند که رقابت رسمی فوتبال ممکن است به کاهش غلظت ایمنوگلوبولین A در بازیکنان مرد منجر شود و بازیکنان را در معرض ابتلا به عفونت مجاری تنفس فوقانی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Official Soccer Competition on Saliva Cortisol, Testosterone, and Immunoglobulin A in Male Players

نویسندگان [English]

  • Sajad Morshedi 1
  • Hojatalah Nikbakht 2
  • Khosrow Ebrahim 3
  • Maryam Kh.Salehani 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effects of official soccer competition on saliva cortisol, testosterone and immunoglobulin A in male players. For this purpose, 14 fixed players (age: 28.24±4.3 years) were equally selected from two opponent teams in 2009 Elimination Cup. Saliva samples at the rest and immediately after the first half time, before and after the second half time were collected and concentration of cortisol and testosterone through radioimmunoassay procedure and concentration of immunoglobulin through a nephelometry procedure were measured. Data were analyzed using analysis of variance of repeated measures and paired t test at P?0.05. Results of this study showed that the official soccer competition significantly influenced saliva cortisol, testosterone, and immunoglobulin A in male players (P<0.001). This finding suggests that official soccer competition may results in decreased concentrations of immunoglobulin A in male players and expose them to the upper respiratory tract infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol
  • Immunoglobulin A
  • Male Soccer Player.
  • Official Competition
  • Testosterone