نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 دانش اموختة دانشگاه تربیت معلم سبزوار

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، اثر دو برنامة تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOCدر مردان جوان است. به همین منظور 12 مرد دانشگاهی با میانگین سن 1/1 ± 92/21 سال، قد 55/4 ± 17/175 سانتی متر و وزن 5/7±74/69 کیلوگرم، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در دو مرحلة آزمون (یک وهله ورزش مقاومتی با شدت 50% و 75% 1RM) شرکت کردند. اندازه گیری EPOCبه صورت پیش آزمون و پس آزمون در سه بازة زمانی 30 دقیقه ای به مدت 90 دقیقه انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی tهمبسته و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقادیر VO2 بعد از هر دو برنامة ورزش مقاومتی نسبت به مقادیر VO2 پایه(بر حسب میلی لیتر دردقیقه) 90 دقیقه بعد از ورزش ، افزایش معنی داری داشت، اما این افزایش در 30 دقیقة سوم پس از ورزش مقاومتی با شدت 50 درصد معنی دار نبود. مقدار کالری مصرفی در ورزش با شدت 75 درصد تا یک ساعت پس از ورزش و در ورزش با شدت 50 درصد تا نیم ساعت پس از ورزش افزایش داشت. مقادیر RER بعد از هر دو برنامة ورزش مقاومتی نسبت به مقادیر RERپایه 90 دقیقه بعد از ورزش کاهش معنی داری داشت. با وجود این، در مقایسة بین دو شدت تمرین، مقدار EPOC و انرژی مصرفی اضافی در هر سه بازة زمانی پس از ورزش در مرحلة شدت 75 درصد 1RM به طور معنی داری بیشتر از مرحله شدت 50 درصد 1RM بود. اما مقدارRER بین دو شدت تمرین تفاوت معنی داری نداشت. می توان گفت انجام ورزش مقاومتی با ست های استاندارد و شدت بیشتر، EPOC بیشتری را تا 90 دقیقه پس از ورزش تولید می کند که در صورت تداوم این نوع روش تمرینی، می توان از آن برای برنامه های کاهش وزن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Standard Sets and Circuit Weight Training with different Intensities on Response of Excess Post Exercise Oxygen Consumption (EPOC) in Young Men

نویسندگان [English]

  • Amir Hosain Haghighi 1
  • Davood Yeganeh far 2
  • Mohammad Reza Hamedi nia 3

1

2

3

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of two programs of standard sets and circuit weight training with different intensities on response of excess post exercise oxygen consumption (EPOC) in young men. For this purpose, twelve healthy men (mean±SD: age, 21.92±1.1 years; height, 175.17±4.55cm; weight, 69.74±7.5kg) were voluntarily selected and participated in two stages of tests (resistance exercises at 50% and 75% of one repetition maximum). Excess post exercise oxygen consumption was measured before (baseline) and after resistance exercises for 90 minutes, each 30 minutes. Data were analyzed using two-way ANOVA with repeated measures, dependent t test and independent t test. The results showed that after both types of exercise, oxygen volume (VO2) significantly increased after 90 minutes when compared to the baseline (P=0.001). However, at the third 30 minutes after resistance exercise with 50% 1RM, VO2 did not significantly increase. The caloric consumption significantly increased for half an hour after resistance exercise with 50% and for an hour after resistance exercise with 75% 1RM. Respiratory exchange ratio (RER) significantly decreased following 90 minutes after both types of exercise when compared to the baseline (P=0.001). However, resistance exercise with 75% 1RM resulted in a greater increase in EPOC and caloric expenditure at three 30 minutes than resistance exercise with 50% 1RM. But there was no significant difference in RER between resistance exercises with 50% and 75% 1RM. In conclusion, these findings indicated that resistance exercise with standard sets and higher intensity resulted in greater EPOC during recovery until 90 minutes after exercise, so that if this type of training method is followed, it can be considered as a standard program to lose weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EPOC
  • Intensity
  • RER.
  • Resistance exercise
  • Response