نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

سطح پلاسمایی مولکول های چسبان و نیمرخ لیپیدی، به عنوان شاخص های مهمی در برآورد خطر بیماری های قلبی – عروقی بشمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر فعالیت هوازی منظم بر عوامل خطرزای قلبی – عروقی (مولکول های چسبان سلولی، عروقی و نیمرخ لیپیدی) در مردان چاق کم تحرک است. 18 مرد چاق کم تحرک به ترتیب با میانگین و انحراف سن، وزن و شاخص تودة بدن 97/0? 1/20 سال، 70/10? 3/93 کیلوگرم و 40/3 ?7/30 کیلوگرم بر مترمربع به دو گروه 9 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامة تمرین شامل 16 هفته فعالیت هوازی دویدن با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره، 3 روز در هفته به مدت 45 تا 60 دقیقه بود. در آغاز و پایان پژوهش، خونگیری در شرایط ناشتایی به منظور ارزیابی مقادیر VCAM-1 و ICAM-1 و نیمرخ لیپیدی اجرا شد. یافته های آزمون t زوجی نشان داد که تغییرات پیش تا پس آزمون sICAM در گروه تجربی معنی دار است (7% ، 01/0= P). LDL-C(30%، 04/0 = P) و نسبت عوامل خطرساز در گروه تجربی به طور معنی داری کاهش یافت. سطح HDL-C خون در گروه تجربی 5/7 درصد افزایش داشت (05/0 P>). نسبت دور کمر به لگن (WHR) (21%، 05/0P<) ، وزن و شاخص تودة بدن نیز در گروه تجربی به طور معنی داری کاهش پیدا کرد (05/0 P<). بین مقادیر نسبت دور کمر به لگن با سطح استراحتی (40/0 = R) و VCAM-1 (32/0= R) ارتباط متوسطی مشاهده شد. در ضمن، همبستگی متوسطی بین تغییرات درصد چربی بدن و LDL-C با ICAM-1 پلاسما مشاهده شد (47/0=R ، 05/0 = P). نتایج نشان داد تغییرات سطوح کلسترول، LDL-C و مولکلول های چسبان عروقی در صورتی که تمرین با شدت 60 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا شود، امکان پذیر است. از سوی دیگر، تغییرات درصد چربی، وزن و چاقی مرکزی آزمودنی ها اگر چه به موازات کاهش سطوح مولکول های چسبان عروقی روی می دهد، اما ممکن است در مردان جوان با یکدیگر همبستگی معنی داری نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Activity on Cardiovascular Markers (ICAM-1, VCAM-1 and Lipid Profile) in Sendentary Obese Men

نویسندگان [English]

  • Ali Zabet 1
  • Rahman Souri 2
  • Omid Salehian 3

چکیده [English]

Plasma levels of adhesion molecule and lipid profile have emerged as an important indicator of risk for cardiovascular diseases. The aim of the study was to evaluate the effects of regular physical activity on cardiovascular markers (ICAM-1, VCAM-1) in sedentary obese men. Eighteen young sedentary obeses males (mean and SD of age, weight and BMI were respectively as follows: 20.1? 0.97 years, 93.3?10.70 kg and 30.7?3.4 cm/m2) were voluntary assigned and randomly divided into two groups: experimental (N=9) and Control (N=9)]. The training program includes 16 weeks of running aerobic activity, 3 sessions a week, each session 45-60 minutes at 60%-65% reserve heart rate. Fasting blood sample were analyzed for ICAM-1, VCAM-1 levels and lipid profile before and at the end of the study. Data analysis with pair t test showed that ICAM-1 level decrease in the experimental groups (P=0.01, 7%) and VCAM-1 decreased as well (P>0.05, 10%). The levels of TC (P=0.04, 19%) LDL-C (P=0.04, 30%) and risk factors decrease significantly. HDL-C increase in the experimental group (7.5%, P>0.05). The WHR (P<0.05, 2.1%), weight and BMI in experimental group significantly decrease (P<0.05). A moderate relationship was observed in WHR with ICAM-1 (R=0.40) and VCAM-1(R=0.32). Also the moderate correlation was observed between changes of BF% and LDL-C with ICAM-1 (R=0.47, P>0.05). The results showed that changes in cholesterol, LDL-C and VCAM-1 will be possible if exercise is performed with 60%-65% reserved heart rate. On the other hand, although changes of BF%, weight and central obesity in subjects happened parallel with a decrease in VCAM-1 levels , there is not significant correlation among them in young men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICAM-1
  • Obesity
  • Physical Activity.
  • VCAM-1