نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مکمل گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات در سطوح هموسیستئین پایه و به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان فعال بود. به این منظور 12 نفر از اعضای تیم فوتبال دانشگاه مازندران (با میانگین سن 20/2 ±83/21 سال، شاخص تودة بدنی 39/1± 99/22 کیلوگرم بر مترمربع و هموسیستئین 58/0 ±53/13 میکرومول بر لیتر) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (6=n) و کنترل (6=n) تقسیم شدند. از آزمودنی ها در پیش آزمون در وضعیت حداقل 12 ساعت ناشتایی، قبل و بلافاصله بعد از انجام آزمون وامانده ساز بروس بر روی نوارگردان خون گیری به عمل آمد. گروه تجربی به مدت 5 روز به مقدار 3/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مکمل کراتین مونوهیدرات دریافت کرد. پس از دورة مکمل گیری، قبل و بلافاصله بعد از آزمون وامانده ساز بروس، بار دیگر خون گیری به عمل آمد. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های آماری t وابسته و مستقل (05/0P?) نشان داد که 5 روز مکمل گیری کراتین مونوهیدرات سبب کاهش معناداری در سطوح پایة هموسیستئین پلاسما (017/0 =P) و به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز (013/0=P) در فوتبالیست های دانشگاهی می شود. به نظر می رسد مکمل گیری کراتین مونوهیدرات با کاهش سطوح پایه و به دنبال فعالیت های وامانده ساز، از عوارض احتمالی هموسیستئین بر سلامتی جلوگیری به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Short Term Creatine Monohydrate Supplementation on Resting Homocysteine Levels and Following an Exhaustive Exercise in Trained Men

نویسندگان [English]

  • Roholah Ranjbar 1
  • Mehdi Samavati 2
  • Amir Esmaeili 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of short term creatine monohydrate supplementation on baseline homocysteine concentrations and following an exhaustive exercise in active men. Twelve male students who were members of soccer team of Mazandaran University (age: 21.83±2.20 years, BMI: 13.53±58 kg/m2, Homocysteine: 13.53±58 ?mol/lit) volunteered to participate in this study. They were randomly divided into creatine monohydrate (n=6) and placebo (n=6) groups. After 12 hours of fasting, blood samples were gathered before and immediately after the exhaustive exercise. Each subject of the experimental group received creatine monohydrate (0.3 g/kg) for 5 days. After these 5 days of supplementation, blood samples were gathered before and immediately after the exhaustive exercise. Dependent and independent t-tests were used as the statistical method (P?0.05). Results showed that these 5 days of creatine monohydrate supplementation significantly decreased baseline plasma homocysteine (P=0.017), and following the exhaustive exercise (P=0.013). It appears that creatine monohydrate supplementation prevents the probable negative effects of homocysteine on health with a reduction in the baseline levels and following an exhaustive exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creatine Monohydrate Supplementation
  • Exhaustive Exercise.
  • Plasma Homocysteine