دوره و شماره: دوره 2، شماره 7 - شماره پیاپی 713631، زمستان 1389، صفحه 1-152 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
7. تأثیر هشت هفته تمرین حرکات موزون برغلظت کورتیزول، تستوسترون بزاقی و خلق و خو در زنان غیر فعال

سارا صدرالاشرافی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ یاسمین کیازاد؛ گلنوش صدق روحی؛ مسعود صدرالاشرافی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علوم زیستی ورزشی
زمستان 1389، صفحه 1-152
علوم زیستی ورزشی
پاییز 1389، صفحه 1-135
نشریه علوم زیستی ورزشی
تابستان 1389، صفحه 1-141
نشریه علوم زیستی ورزشی
بهار 1389، صفحه 1-150