دوره و شماره: دوره 2، شماره 7 - شماره پیاپی 713631، زمستان 1389، صفحه 1-152 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
7. تأثیر هشت هفته تمرین حرکات موزون برغلظت کورتیزول، تستوسترون بزاقی و خلق و خو در زنان غیر فعال

سارا صدرالاشرافی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ یاسمین کیازاد؛ گلنوش صدق روحی؛ مسعود صدرالاشرافی