نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی پاسخ فاکتور رشدی آندوتلیال عروقی (VEGF) به یک وهله فعالیت زیربیشینة وامانده‌ساز و رابطة آن با VO2max در وهله‌های زمانی مختلف بود. به این منظور، 12 مرد فعال (میانگین 24 سال) به صورت داوطلبانه انتخاب و فعالیت زیربیشینة وامانده‌ساز را انجام دادند. نمونه‌های خونی قبل، بلافاصله و دو ساعت بعد از اجرا گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. فعالیت موجب افزایش معنی‌دار VEGF سرمی بلافاصله (0001/0p=) و دو ساعت بعد از اجرا (0001/0p=) شد. از طرفی، همبستگی معنی‌د‌اری بین VO2max وVEGF قبل از اجرا وجود نداشت (352/0p=)، ولی بلافاصله (006/0p=) و دو ساعت بعد از اجرا (026/0p=) همبستگی معنی‌داری مشاهده شد. براساس یافته‌های این تحقیق، انجام‌ یک وهله فعالیت‌ زیربیشینة وامانده‌ساز می‌تواند محرکی برای افزایش فاکتور ‌آنژیوژنیکی‌ VEGF باشد و هرچه آزمودنی توان هوازی بیشتری داشته باشد، احتمالاً آنژیوژنز بیشتری را تجربه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Response of Vascular Endothelial Growth Factor to Exhausted Submaximal Exercise and Its Relationship with VO2max

نویسندگان [English]

  • Hossein Taheri Chadorneshin 1
  • Maryam Nourshahi 2
  • Kamal Ranjbar 1

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the response of vascular endothelial growth factor (VEGF) to a bout of exhausted submaximal exercise and its correlation with VO2max in different bouts. Therefore, 12 active men (mean age: 24 years) were randomly selected and performed the submaximal exercise. Blood samples were collected before, immediately and two¬¬ hours after the exercise training. Data were analyzed using one-way ANOVA and Pearson correlation coefficient (a=0.05). Serum VEGF increased significantly immediately (p=0.000) and two hours after the exercise (p=0.000). In addition, there was no significant relationship between serum VEGF and VO2max before the exercise training (p=0.352) while there was a significant relationship immediately (p=0.006) and after two hours (p=0.026) after the exercise. In conclusion, one bout of exhausted submaximal exercise can be a stimulus to increase angiogenic factor of VEGF and the more the subjects’ aerobic power, the more they might experience angiogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • angiogenesis
  • exhausted submaximal exercise.
  • maximal oxygen consumption
  • serum VEGF
  • Skeletal muscle capillary