نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد دانشگاه شیراز

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

سلول های ماهواره ای، سلول های بنیادی ویژه ای هستند که در بیشتر بافت های بدن وجود دارند و به عنوان سلول های ذخیره عمل می کنند. این سلول ها در پاسخ به آسیب های مکانیکی و شیمیایی تکثیر شده و موجب رشد، جایگزینی و ترمیم در بافت می شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی منتخب و مکمل استروژن بر سلول های ماهواره ای در رت های تخمدان برداری شده از نژاد اسپراگوداولی بود. این تحقیق از نوع آزمایشی است و آزمودنی های آن 35 سر رت از نژاد اسپراگوداولی با وزن 20 ±200 گرم بود. در ابتدا آزمودنی ها تحت عمل تخمدان برداری قرار گرفتند و پس از یک ماه بهبودی کامل به طور تصادفی به چهار گروه کنترل،فعالیت ورزشی،مکمل استروژن، فعالیت ورزشی به همراه مکمل استروژن تقسیم شدند. دو گروهی که فعالیت ورزشی را به تنهایی یا همراه با مکمل استروژن انجام می دادند، یک فعالیت ورزشی منتخب را سه روز در هفته به مدت 8 هفته و با شدت حدود 80-70 درصد Vo2max اجرا کردند. در این مدت گروه مکمل استروژن و فعالیت ورزشی به همراه مکمل استروژن در ابتدای هر هفته 6/0 میلی لیتر استروژن را به صورت تزریق زیر جلدی دریافت می کردند. در انتهای هفتة هشتم پس از کشتن رت ها به روش اخلاقی و خارج ساختن عضلة نعلی، رنگ آمیزی آن با CD56 انجام گرفت و با استفاده از میکروسکوپ نوری تعداد سلول های ماهواره ای شمارش شد. از تحلیل واریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد در گروه فعالیت ورزشی ، تعداد سلول های ماهواره ای 5/1 برابر افزایش یافت. درحالی که در گروه هایی که فعالیت ورزشی را به همراه مکمل استروژن یا مکمل استروژن را به تنهایی دریافت می کردند، به ترتیب کاهش 68 و9/73 درصدی مشاهده شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تغییرات مشاهده شده در تعداد سلول های ماهواره ای فقط در گروه فعالیت ورزشی از لحاظ آماری معنادار بود. تمرینات استقامتی می تواند تکثیرسلول های ماهواره ای عضلة نعلی رت ها را افزایش دهد. این فعالیت ها بر عملکرد ژنتیکی فیبرهای عضلانی،تغییر ساختار آنها و سوخت و ساز و تقویت آزادسازی فاکتورهای رشد تأثیر می گذارند که از طریق سیستم پاراکرین عمل می کند و موجب فعالیت سلول های ماهواره ای می شود. فعالیت سلول ها نیز پیش نیازی برای افزایش عملکرد و حجم عضله محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Selective Exercise Activity and Estrogen Supplement on Satellite Cells in Ovariectomized Rats

نویسندگان [English]

  • Mohsen Salesi 1
  • Homa Sheikhaani 2
  • Bita Gerami Zade 3
  • Nader Tanide 4

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of selective exercise activity and estrogen supplement on satellite cells in ovariectomized sprague-dawley rats. At first, subjects were ovariectomized and after one month of complete recovery, they were randomly divided into four groups: Control, Exercise activity, Estrogen supplement, and Exercise and Estrogen supplement. Only exercise and exercise and estrogen groups performed a selective exercise activity for 8 weeks and during this period, estrogen and exercise and estrogen groups were implanted subcutaneously with 0.6 ml estrogen supplement. The obtained data were analyzed using one-way ANOVA. The research results indicated that exercise activity group showed a 1.5 times increase in the number of satellite cells while in exercise and estrogen and estrogen groups they decreased by 68% and 73.9% respectively. Moreover, obtained results demonstrated that observed changes in the number of satellite cells were significant only in exercise group. Aerobic exercise can increase the proliferation of satellite cells in the soleus muscle of rats. This increase in the number of satellite cells is the result of function of the distance running. This study indicated that endurance training can be used as a precondition for increasing muscle volume and improving muscle function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estrogen Supplement
  • Satellite Cell.
  • Selective Exercise Activity