نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه گیلان

4 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

اضافه وزن و BMI بالا در دوران یائسگی و پس از آن، به طور معنی‌داری خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهند. از طرفی، به نظر می‌رسد فعالیت ورزشی بر وزن بدن و BMI اثر داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک زنان یائسة مبتلا به سرطان پستان بود. به این منظور 29 زن 50 تا 65 سال یائسة مبتلا به سرطان پستان که جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی دریافت کرده و در حال حاضر تحت دارودرمانی بودند، به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 15 هفته و هر هفته 4 جلسه (دو جلسه پیاده روی و 2 جلسه تمرین مقاومتی) به فعالیت ورزشی پرداختند. در این مدت گروه شاهد در هیچ فعالیت ورزشی یا بدنی شرکت نکردند. وزن بدن، BMI، WHR، Vo2max و فشار خون، پیش و پس از 15 هفته اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) انجام گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار Vo2max و ضربان قلب استراحت بین دو گروه پس از 15 هفته تمرین بود (05/0p< ). همچنین بین وزن بدن، WHR و BMI دو گروه پس از 15 هفته تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0p< ). در واقع، فعالیت ورزشی بر Vo2max،ضربان قلب استراحت، وزن بدن، WHR و BMI زنان یائسة مبتلا به سرطان پستان اثر معنی‌دار دارد. با این حال، بین فشار خون دو گروه پس از 15 هفته، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. این به معنای آن است که فعالیت ورزشی ترکیبی بر فشار خون زنان یائسة مبتلا به سرطان پستان تأثیر معنی‌داری ندارد. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که فعالیت ورزشی ترکیبی اثر مطلوبی بر برخی متغیر‌های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک زنان یائسة مبتلا به سرطان پستان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Combined Exercise Training on Some Anthropometric Variables in Postmenopausal Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Reza Nuri 1
  • Arslan Damirchi 2
  • Farhad Rahmani 3
  • Nader Rahnama 4

چکیده [English]

Overweight and elevated BMI can increase the risk of breast cancer in postmenopausal women. On the other hand, it seems that exercise training affect weight and BMI. The aim of this study was to investigate the effects of exercise training on some anthropometric variables in postmenopausal women with breast cancer. Thus, 29 postmenopausal women with breast cancer who received surgery, chemotherapy and radiation-therapy were divided into two groups, intervention and control. Subjects of intervention group performed 15 weeks of exercise training including walking (2 sessions per week) and resistance training (2 sessions per week, different from walking days). Before and after 15 weeks, weight, BMI, WHR, Vo2max, blood pressure and rest heart rate were measured in two groups. Data were analyzed using ANOVA. Results indicated significant differences in weight, BMI, WHR, Vo2max and rest heart rate between intervention and control groups (p<0.05). In fact, exercise training had significant effects on the weight, BMI, WHR, Vo2max and rest heart rate in postmenopausal females with breast cancer. However, there was no significant difference in blood pressure between the two groups. Therefore, exercise training can improve maximal aerobic capacity, rest heart rate and some anthropometric variables in postmenopausal women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric Variables.
  • blood pressure
  • Breast Cancer
  • Maximum Aerobic Capacity
  • Postmenopausal