دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 711892، پاییز 1389، صفحه 1-135 (علوم زیستی ورزشی) 
8. برآورد درصد چربی بدن از طریق توزین زیر آب و اندازه های محیط بدن و ارائة معادلات در دانشجویان پسر

حسین مجتهدی؛ روح اله خادئی بادی؛ محمد بهرامی؛ سیدمحمد مرندی؛ وازگن میناسیان؛ احمدرضا موحدی؛ شهرام لنجان نژادیان


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علوم زیستی ورزشی
زمستان 1389، صفحه 1-152
علوم زیستی ورزشی
پاییز 1389، صفحه 1-135
نشریه علوم زیستی ورزشی
تابستان 1389، صفحه 1-141
نشریه علوم زیستی ورزشی
بهار 1389، صفحه 1-150