دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 711892، پاییز 1389، صفحه 1-135 (علوم زیستی ورزشی) 
8. برآورد درصد چربی بدن از طریق توزین زیر آب و اندازه های محیط بدن و ارائة معادلات در دانشجویان پسر

حسین مجتهدی؛ روح اله خادئی بادی؛ محمد بهرامی؛ سیدمحمد مرندی؛ وازگن میناسیان؛ احمدرضا موحدی؛ شهرام لنجان نژادیان