نویسندگان

1 مربی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مکمل‌گیری کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات و اسید فولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز بود. به این منظور 18 تن از اعضای حاضر در اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال دانشگاه مازندران (با میانگین سنی 02/2±11/22 سال؛ VO2max31/2±51/56 میلی‌لیتر کیلوگرم، و هوموسیستئین 59/0±45/13میکرومول در لیتر )، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی کراتین مونوهیدرات (6 نفر) و اسیدفولیک(6 نفر) و یک گروه دارونما(6 نفر) تقسیم شدند. از آزمودنی‌ها در وضعیت حداقل 12 ساعت ناشتایی خون‌گیری به عمل آمد. پس از خون‌گیری آزمودنی‌ها تا مرز واماندگی برروی نوارگردان دویدند و بلافاصله بعد از آن دوباره خون‌گیری انجام شد. گروه تجربی2 به مدت 9 روز، 800 میکروگرم مکمل اسیدفولیک و در 5 روز بعدی علاوه بر مصرف همین مقدار اسید فولیک 3/0 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، دارونمای شبه کراتین مونوهیدرات دریافت کرد. گروه تجربی 1 به مدت 9 روز دارونمای شبه اسیدفولیک و برای 5 روز بعد علاوه بر دارونمای شبه اسید فولیک، به مقدار 3/0 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، مکمل کراتین مونوهیدرات نیز دریافت کرد. بعد از اتمام دورة مکمل‌گیری، آزمودنی‌ها با حفظ توالی حاکم بر پیش آزمون بار دیگر ارزیابی شدند. برای بررسی معناداری سطوح هوموسیستئین و تفاوت بین گروه ها، از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. سطح معناداری(05/0p<) در نظر گرفته شد. نتایج نشان ‌داد که بعد از دورة مصرف مکمل، سطوح هوموسیستئین گروه کراتین مونوهیدرات به طور معنی‌داری کاهش یافت، اما در سطوح هوموسیستئین بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. سطوح هوموسیستئین بلافاصله بعد از ورزش در گروه کراتین نسبت به پیش‌آزمون به طور معنی‌داری پایین‌تر بود. تفاوت گروه‌های کراتین با اسیدفولیک و کراتین با دارونما نیز معنی‌دار بود (به ترتیب 001/0 p=و 002/0p=). اما بین گروه‌های اسیدفولیک و دارونما تفاوت معنی‌داری نبود(714/0p=). در مجموع یافته‌ها نشان داد که مصرف مکمل کوتاه مدت کراتین‌ مونوهیدرات تأثیر معنی‌داری بر سطوح هوموسیستئین بعد از ورزش وامانده‌ساز دارد، اما مصرف کوتاه مدت مکمل‌ اسیدفولیک تأثیری بر سطوح پایه و بلافاصله بعد از تمرین وامانده‌ساز در سطوح هوموسیستئین ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Short-Term Creatine Monohydrate and Folic Acid Supplementation on Homocysteine Levels in Active Males after an Exhaustive Exercise

نویسندگان [English]

  • Saeed Tabesh 1
  • Zia Fallah 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of short-term creatine monohydrate (CR) and folic acid (FA) supplementation on homocysteine (Hcy) levels in young active males. Eighteen young male soccer players (21.11±2.02 years, VO2max 56.51±2.31, Hcy 13.45±0.59) volunteered to participate in this study. They were randomly divided into creatine monohydrate (n=6), folic acid (n=6) and placebo (n=6) groups. Blood samples were gathered before (at least 12 hours of fasting) and immediately after the exhaustive exercise. Each subject of FA group received 14 folic acid capsules (800µg/d) for 9 days and 0.3 g/kg/wt/d placebo + folic acid capsules for 5 days. CR group received placebo for 9 days and then 0.3 g/kg/wt/d creatine monohydrate + placebo for 5 days. Again after 2 weeks of supplementation, in at least 12h fasting, blood samples were gathered before, and immediately after the exhaustive exercise. Results showed that Hcy significantly decreased after supplementation in creatine monohydrate group, but there was no significant difference in Hcy between the two groups. Hcy significantly decreased immediately after the exercise in creatine group when compared to the pretest. There was a significant difference between creatine and acid folic groups as well as between creatine and placebo (p=0.001 and p=0.002 respectively), but there was no significant difference between acid folic and placebo groups (p=0.714). Overall, the findings showed that short-term creatine monohydrate supplementation can significantly decrease Hcy levels after the exhaustive exercise, but short-term folic acid supplementation did not significantly affect basic Hcy and immediately after the exhaustive exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exhaustive Exercise.
  • Homocysteine
  • Short-Term creatine monohydrate supplementation
  • Short-Term folic acid supplementation