نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر چهار هفته بی تمرینی پس از دوازده هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی بر پروتئین واکنش دهنده C با حساسیت زیاد (HS-CRP) در موش های صحرایی (با وزن 93/4 ±625/325 گرم و سن 21 ماه که دست کم سه ماه از اتمام دوران باروری آنها گذشته بود) بود. به همین منظور 80 سر موش صحرایی مادة مسن نژاد ویستار با ژنوم 14848 با شرایط وزنی و سنی مشابه انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه اصلی تداومی، تناوبی هوازی و کنترل و ده زیر گروه – هر گروه شامل 8 سر موش – تقسیم شدند. پروتکل تمرینی ابتدا به مدت 12 هفته و هفته ای 5 جلسه و هر جلسه با سرعت و مدت تعیین شده اجرا شد. آنگاه پروتکل بی تمرینی به مدت 4 هفته اجرا شد. خون گیری در سطوح پایه به دنبال 12 تا 14 ساعت ناشتایی در چهار مرحله با شرایط مشابه انجام و مقادیر HS-CRP با روش ایمنوتوربیدیمتریک و شاخص های کنترلی HDL-C ، LDL-C نیز به روش آنزیماتیک اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس و اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی (Post Hoc) شفه تجزیه و تحلیل شد. نتایج اولیة پژوهش نشان داد مقادیر HS-CRP هر دو گروه تمرینی در شش هفتة نخست کاهش غیرمعناداری داشته، اما با تداوم تمرینات تا هفتة دوازدهم، کاهش معناداری رخ داده است. نتایج اصلی این پژوهش حاکی از افزایش غیرمعنادار HS-CRP در هر دو گروه تمرینی و افزایش معنادار در گروه کنترل طی چهارهفته بی تمرینی است. آزمون آنالیز واریانس و به دنبال آن آزمون تعقیبی شفه نشان داد که این تفاوت مقادیر HS-CRP پس از 6 و 12 هفته تمرین و 4 هفته بی تمرینی تنها بین دو گروه تمرینی معنادار نیست. با توجه به این نتایج می توان گفت تمرینات تداومی و تناوبی هوازی موجب مهار پاسخ التهابی شده و مقادیر این شاخص طی دورة بی تمرینی تحت تاثیر نوع تمرین قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 4 Weeks of Detraining after 12 Weeks of Continuous and Intermittent Aerobic Training on High Sensitive C-Reactive Protein in Rats

نویسندگان [English]

  • Valiollah Dabidi roshan 1
  • Abbas Ali Gaeeni 2
  • Ali Asghar Ravasi 2

چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the effect of four weeks of detraining after 12 weeks of continuous and intermittent aerobic training on high sensitive c-reactive protein (HS-CRP) in rats (325.6±4.93 grams and 21 months old and their fertility period expired 3 months ago). For this purpose, 80 female wistar rats with strain 14848 were prepared and divided into three groups: continuous, intermittent aerobic and control and ten subgroups (8 rats were assigned to each subgroup). The training protocol was performed for 12 weeks, 5 days a week with defined speed and duration. Then, the detaining protocol was performed for 4 weeks. The blood samples in the baseline were gathered after 12 to 14 hours of fasting in four phases. The HS-CRP was measured with immunoturbidimetric assay. Also, LDL-C and HDL-C were measured with enzymatic method. Data were analyzed via analysis of variance (ANOVA) and the repeated measure tests and post hoc test of Scheffe. The results showed that HS-CRP levels decreased insignificantly in the first six weeks and decreased significantly after 12 weeks. The main results showed that after 4 weeks of detraining, HS-CRP level in continuous and intermittent aerobic groups increased insignificantly and significantly in control group. ANOVA and Scheffe tests showed that HS-CRP difference after 6 and 12 weeks of training and 4 weeks of detraining was not significant only between the continuous and intermittent aerobic groups. It can be stated that continuous and intermittent aerobic training inhibits the inflammatory response and the training type did not affect the levels of HS-CRP during 4 weeks of detraining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous training
  • hs-CRP
  • inflammatory markers
  • Intermittent Aerobic Training
  • rat.