نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فشار فیزیولوژیکی وارد بر داوران لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط واقعی طی فصل مسابقات ?? – ???? بود. به این منظور 10 داور نخبة مرد لیگ برتر فوتبال ایران (میانگین سن 24/2±23/36 سال، قد 48/4±1/180 سانتی‌متر، وزن 4/8 ± 18/78 کیلوگرم، چربی بدن 3/3 ± 38/19 درصد و شاخص تودة بدنی 53/1±98/23 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. داده‌های ضربان قلب در طول مسابقه با استفاده از دستگاه sunnto t6 طی دو مرحله با فاصلة زمانی 10 هفته جمع آوری شد. به منظور مقایسة داده‌های تجزیه و تحلیل دو نیمه از آزمونT همبسته و برای بررسی تغییرات ضربان قلب در هر نیمه از آزمون اندازه‌گیری های مکرر به روش تک متغیری در سطح معنی‌داری P<0.05 استفاده شد. میانگین مسافت پیموده شدة داوران در طول مسابقه7872 متر با میانگین ضربان قلب 63/158 ضربه در دقیقه (167- 145) بود (86% حداکثر ضربان قلب). داوران تقریباً 9 درصد زمان بازی را با ضربان زیر140، 72 درصد را با ضربان بین 170-140 و 19 درصد را با ضربان بالای 170 ضربه در دقیقه طی کردند و نیز اختلاف معنی‌داری بین مقادیر دو نیمه مشاهده نشد. علاوه بر این، داوران در هر نیمه تقریباً روند ثابتی را داشتند و نوسانی در میانگین ضربان قلب آنها در فواصل 15 دقیقه‌ای به لحاظ آماری وجود نداشت. به طور کلی نتایج این پژوهش ضمن مشخص کردن فشار فیزیولوژیکی که داوران در حین مسابقه متحمل می‌شوند، اطلاعات مفیدی را برای طراحی تمرینات هدفمند و همچنین مقایسة داوران ایران با ملاک‌های بین‌المللی در اختیار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physiological Load Imposed on Iranian Elite Soccer Referees during Actual Match Play

نویسندگان [English]

  • Amir Esmaeeli 1
  • Hamid Salari 1
  • Shadmehr Mirdar 2

1

2

چکیده [English]

The aim of this study was to examine physiological load imposed on Iranian elite soccer referees during actual match play in the 2007-2008 season. Ten male elite soccer referees (Age: 36.23±2.24 years, height: 180.1±4.48 cm, body mass: 78.18±8.4 kg, fat mass: 19.38±3.3 percent BMI: 23.98±1.53 kg.m-2) participated in the study. Heart rate data were collected during match using the Suunto t6 device during 2 stages with 10 weeks of interval. Paired-sample t-test and repeated measure analysis were used to compare the data of first half and second half and heart rate variations in each half respectively (P<0.05). Average total distance covered was 7872 m (range 6720-9910 m) with mean heart rate 158.63 beats/min (range 145-167) (86 % of maximal heart rate) and no significant differences were observed between halves (p>0.05). Referees, on average, covered 9% of the whole match time at heart rate <140, 72% between 140-170 and 19% of the total time at heart rate >170 and no significant differences were observed between two halves. Also, no significant variations were observed in mean heart rate from first to the last 15 min in each half. In conclusion, these results provided important data to aid the development of training programs according to physiological load imposed on elite soccer referees during actual match play.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite
  • Heart rate.
  • Physiological load
  • Referee
  • soccer