نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 استادیار پژوهشکدة علوم غدد درون ریز و متابولیسم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی

3 دانش آموختة دانشگاه تربیت معلم سبزوار

4 دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسة برخی شاخص های بیو شیمیایی خطر بیماری های سرطانی در زنان یائسة فعال و غیر فعال بود. به این منظور 74 زن یائسه بر اساس پرسشنامة فعالیت بدنی بک در دو گروه فعال) با سن 3/4 ± 89/55 سال ، قد 05/0± 93/156 سانتی متر ، وزن 50/6 ± 18/63 کیلو گرم، درصد چربی 29 /6 ± 25/26، شاخص تودة بدن 3/2 ±79/25 کیلو گرم بر متر مربع و آمادگی هوازی 08/5 ±02/34 میلی لیتر بر کیلو گرم وزن بدن در دقیقه) و غیرفعال(با سن 80/4± 57 سال ، قد 052/ ±95/156 سانتی متر ، وزن67/7±9/65 کیلو گرم ، درصد چربی 44/6±07/27 ، شاخص تودة بدن 95 /1 ± 69/26 کیلوگرم بر مترمربع و آمادگی هوازی 10/2±21/24 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) قرار گرفتند. از افراد در حالت ناشتا خونگیری به عمل آمد . تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T مستقل نشان داد که میزان عامل رشد شبه انسولین- یک (IGF-1) در زنان یائسة فعال به طور معنی داری بیشتر از زنان یائسة غیر فعال است. همچنین مقدار پروتئین سوم متصل به عامل رشد شبه انسولین (IGFBP-3 )، نسبت ، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین در زنان یائسة فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری با هم نداشت. می توان گفت انجام طولانی مدت فعالیت های بدنی می تواند سطح بهینه ای را برای شاخص های بیوشیمیایی خطر بیماری های سرطانی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Some Biochemical Markers of Cancer Diseases Risk in Active and Inactive Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

  • Amir Hosain Haghighi 1
  • Mehdi Hedayati 2
  • Asma Daman paak 3
  • Mohammad Reza Hamedi nia 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The purpose of the present study was to compare some biochemical markers of cancer diseases risk between two groups of active and inactive postmenopausal women. For this purpose, 74 postmenopausal women were required to complete Baecke questionnaire. They were divided into two groups: active (age: 55.89±4.38 years, height: 156.93±0.05 cm, weight: 63.18±6.50 kg, body fat percentage: 26.25±6.29, body mass index: 25.79±2.37 kg/m2 ،VO2max: 34.02±5.08 ml/kg min) and inactive (age: 57±4.80 years, height: 156.95±0.052 cm, weight: 65.9±7.67 kg, body fat percentage: 27.07±6.44, body mass index: 26.69±1.95 kg/m2, VO2max 24.21±2.10 ml/kg/min). Blood samples were gathered in a fasting state. Independent T test was used to analyze data. The results of this study showed that IGF-1 level was significantly higher in active postmenopausal women than inactive postmenopausal women. There were not significant difference between active and inactive postmenopausal women in IGFBP-3, , insulin, glucose and insulin resistance index. In conclusion, chronic physical activity could cause optimal levels for biochemical markers of cancer diseases risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • Physical Activity
  • postmenopausal.
  • risk markers