نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ قلب در تمرینات منظم و بیتمرینی بلند مدت بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال خوزستان در رده سنی 29-18 سال بود. از میان 30 نفر بازیکن دختر عضو لیگ برتر بسکتبال به طور تصادفی 15 نفردر گروه تمرینات منظم و 15 نفر در گروه بی تمرین بلند مدت جایگزین شدند. متغیرهای ساختاری و عملکردی بطن چپ شامل قطر پایان سیستولی، قطر پایان دیاستولی، ضخامت دیواره بین بطنی، ضخامت دیواره خلفی، توده بطن چپ، حجم ضربهای، کسر تخلیه و ضربان قلب استراحتی که با استفاده از روش اکوکاردیوگرافی یک بعدی، دوبعدی و داپلر رنگی در وضعیت استراحت مورد ارزیابی قرار گرفته و اندازهگیری شد. در این تحقیق از آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.حداقل سطح معناداری 05/0p < بود. نتایج یافتههای تحقیق نشان داد: بازیکنان دختر بسکتبال در تمرینات منظم به طور معناداری در متغیرهای ساختاری (به جز متغیر قطر پایان سیستولی و ضخامت دیواره خلفی) و عملکردی بطن چپ قلب بزرگتر و بیشتر و ضربان قلب استراحتی کمتری در مقایسه با گروه بیتمرین برخوردارند. نتیجه کلی این تحقیق نشان میدهد ساختار و عملکرد بطن چپ میتواند به طور مثبتی تحت تاثیر تمرینات منظم بسکتبال قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Structural and Functional Changes of Left Heart Ventricle in Female Basketball Players of Khuzestan Superior League during Regular Training and Long-Term Detraining

نویسندگان [English]

  • M Khorshidi 1
  • Seyyed Ziya Moeeni 2
  • Hosain Sepasi 2

چکیده [English]

The present study attempted to compare the structural and functional changes of left heart ventricle in female basketball players of Khuzestan superior league (aged between 18 and 29) during regular training and long-term detraining. Out of 30 female players, 15 subjects were assigned randomly to regular training group and 15 subjects to long-term detraining group. The structural and functional variables of left heart ventricle included end-systolic and end-diastolic internal diameter (LVEDS, LVEDD respectively), septum and posterior wall thickness (SWT, PWT respectively), left ventricular mass (LVM), stroke volume (SV), ejection fraction (EF) and rest heart rate (HR). These variables were studied and measured at rest by mono and two dimensional echocardiography and color Doppler technique. In order to analyze the collected data, descriptive statistics and multi-analysis of variance (MANOVA) were used (P<0.05). Findings of the study showed that regular training group enjoyed significantly higher structural and functional variables of left heart ventricle (except in the cases of end-systolic and posterior wall thickness) and lower rest heart rate compared with long-term detraining group. Overall results of this study revealed that left heart ventricular structure can positively be affected by basketball regular training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echocardiography
  • Female basketball players.
  • Long-term detraining
  • Regular training
  • Structure and function of left heart ventricle