نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه آمار دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه اصفهان

5 استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه اصفهان

6 استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه اصفهان

7 استادیار گروه بیومکانیک دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، برآورد درصد چربی بدن از طریق محیط بخش‌های مختلف بدن با استفاده از چگالی‌سنجی توزین زیر آب به عنوان روش معیار و ارائة معادلات مربوط به آن بود. به این منظور 158 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان (سن 6/21 سال، قد 174 سانتی متر، وزن 69 کیلوگرم، 61/15 درصد چربی بدن و شاخص تودة بدنی 5/22) به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از تکمیل پرسشنامة سوابق پزشکی، آزمون‌های پژوهش را اجرا کردند. چگالی بدن از طریق توزین زیر آب به دست آمد. حجم باقی مانده از طریق معادله برآورد شد. قد، وزن و محیط اندام‌ها در هشت نقطه از بدن اندازه گیری شد. از طریق ضریب همبستگی پیرسون و معادلات رگرسیون خطی و به روش گام به گام، پنج معادلة توسعه ارائه شد. مقدار ضرایب همبستگی بین وزن و محیط اندام ها و آزمون معیار قابل قبول و زیاد و برای ترسیم معادله مناسب بود. دو معادله از پنج معادله‌ای که ضریب تعیین بالاتری داشتند، عبارتند از :


متغیر وابسته معادله r r2 SEE
مقدار تودة بدون چربی بدن به کیلوگرم (HC * 197/) + (CC * 303/) + (LA * 490/) – (W* 655/) + 924/5 = TBF(kg) 901/0 812/0 60438/2
مقدار تودة بدون چربی بدن به کیلوگرم 2 (LA) * 003/ - (W * 358/) + 413/2 = TBF(kg)
2(CC) * 001/ + (SCCAUA * 098/) + 904/0 818/0 52478/2
W= وزن ، LA= محیط پایین شکم، CC= محیط سینه، HC= محیط باسن، SCCAUA= جمع محیط سینه و بالای شکم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Estimate of Body Fat Percentage by Hydrostatic Weighing and Body Dimension and a Development of Equations in Male University Students

نویسندگان [English]

 • Hosain Mojtahedi 1
 • Roholah Khazeie 2
 • Mohammad Bahrami 3
 • Seyed Mohammad Marandi 4
 • Vazgen Minasian 5
 • Ahmad Reza Movahedi 6
 • Shahram Lanjan 7

چکیده [English]

The aim of this study was to estimate body fat percentage through circumference of different parts of body by hydrodensitometry (hydrostatic underwater weighing) as the criterion method and to develop related equations. 158 male students of Isfahan University (mean age: 21.6 yrs, height: 174 cm, weight: 69.04 kg, body fat percentage: 15.61 kg, BMI: 22.59) were randomly selected. These subjects filled in the consent form and medical record questionnaire. Body density was estimated through underwater weighting. The RV was estimated through equation. Height, weight, and circumference of upper and lower body and trunk were measured at eight parts of the body. Using linear regression equations, Pearson correlation coefficient and stepwise method, 5 equations were developed. Correlation coefficients between weight and circumference of different parts of the body with criterion test were acceptable. Two equations with higher coefficient of determinant were as follows:


TBF (kg) = 5.924 + (0.655 *w) – (0.490*LA) + (0.303 *CC) + (0.197 * HC)
R= 0.901 R2 = 2.60438 SEE = 0.812
TBF (kg) = 2.413 + (0.358 * W) –0.003 * (LA2) + (0.098 * SCCAUA) + 0.001 * (CC2) R= 0.905 R2 = 0.82 SEE = 2.51344

W= weight, LA= abdominal lower circumference, CC= chest circumference, HC= Hip circumference, SCCAUA= Sum of chest and abdominal upper circumference

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anthropometry.
 • Body Circumference
 • Body Composition
 • Hydrostatic weighing