نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

حجم فعالیت بدنی، یک مؤلفة مهمی در نگهداشت سلامت و توانایی عملی مردان میانسال و سالمند است و در بهبود نیمرخ چربی خون افراد بزرگسال نقش دارد. پیاده روی شکل مفرحی از فعالیت بدنی هنگام اوقات فراغت است که در متن بسیاری از فعالیتهای روزمره آحاد جامعه جریان دارد و با انگیزة نشاط، ارتقای عملکرد ارگانیسم و نوتوانی انجام می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تعداد گام های روزانه بر نیمرخ عوامل تهدیدکنندة بیوشیمیایی چربی خون و آنتروپومتریک قلبی- عروقی مردان میانسال، فراسوی شاخص های فیزیولوژیک %VO2max ، %HRmax، ,%VO2R %HRR، Met و Dmax است. به این منظور گام های روزانة 27 مرد میانسال سالم در دو گروه داوطلب فعال (12 نفر، با حداقل 2 سال سابقة ورزش صبحگاهی منظم) و 15 مرد غیر فعال بدون پیشینة فعالیت بدنی پیوسته، با استفاده از دستگاه گام شمار (پدومتر)، همچنین سطوح پلاسمایی کلسترول تام (TC)، تری گلیسیرید(TG)،HDL-C و LDL-C و نیز متغیر های آنتروپومتری محیط کمر و باسن، نسبت کمر به لگن و لایة چربی زیر جلدی مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، میانگین شمارش گام های روزانة گروه فعال (3957±12632 گام در روز) به طور معناداری بیش از گروه غیرفعال (1631±5347 گام در روز) بود (001/0>P). مقادیر TGوTC پلاسمایی و نیز TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C در گروه فعال به طور معنی داری کمتر از گروه غیر فعال بود (05/0>P)، اما تفاوت معناداری در سطوح HDL-C و LDL-C پلاسمایی دو گروه تحقیق مشاهده نشد (05/0< p). همچنین WHR در گروه فعال کمتر از گروه غیرفعال بود (005/0< p). به نظر می رسد که افراد میانسال و صاحبان مشاغل اجتماعی
کم تحرک می توانند با تعداد حداقل 500/12 گام به صورت فعالیت بدنی روزانه همراه ورزش صبحگاهی، به عنوان آستانة ضد خطر عوامل قلبی- عروقی در مسیر ارتقای بهداشت کارکرد دستگاه گردش خون گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Daily Steps (Pedometer) on Biochemical and Anthropometric Risk Factors of Cardiovascular System in Healthy Middle-Aged Men

نویسندگان [English]

  • M Jalili 1
  • Farzad Nazem 2
  • Ali Heidarian 3
  • Heydar Tavilani 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effect of daily steps on blood lipid profile of middle-aged men. Daily steps were measured in healthy men (n=27) by a portable electronic pedometer. Subjects were voluntarily selected as an active group (AG=12) and sedentary group (SG=15). In addition, total cholesterol (TC), triglyceride (TG), LDL-C and HDL-C were measured. The average of daily steps in the AG (12632+3957 steps/day) was significantly higher than the SG (5347+ 1631 step/day) (P<0.001). TG and TC concentrations in the AG were significantly lower than SG (P<0.05). TC/HDL-C and LDL-C/HDL-C ratios in AG were significantly lower than SG (P<0.05) whereas HDL-C and LDL-C concentrations were not significantly different in the two groups (P>0.05). It seems that the middle-aged sedentary subjects can improve their cardiovascular system by physical activity of at least 12,500 steps/day in their morning exercise programs as a threshold of anti-risk factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood lipid profile
  • Daily physical activity
  • Morning exercise
  • Pedometer.