نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

4 کارشناس ارشد تغذیه و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ال – کارنیتین بر درصدچربی بدن و نیمرخ لیپید سرم مردان فعال بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. 18 مرد فعال میانسال به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (9 نفر با میانگین سن 8 +4/44 سال، وزن 6/16+ 2/81 کیلوگرم، قد 06/0+ 173 سانتی متر، شاخص تودة بدنی 8/4 +9/26 کیلوگرم بر مترمربع) و کنترل (9 نفر با میانگین سن 8 +8/47 سال، وزن 5/9 +8/82 کیلوگرم و قد 05/0+ 169 سانتی متر، شاخص تودة بدن 8/3 +29 کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت شش هفته به تمرینات هوازی بر مبنای اصل اضافه بار پرداختند. در این مدت گروه تجربی روزانه 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود مکمل ال – کارنیتین و گروه کنترل روزانه 5/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود ویتامین B1 مصرف کردند. قبل و بعد از دورة تمرین خونگیری شد. همچنین، توان هوازی و ترکیب بدن اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف – اسمیرنوف، t همبسته، t مستقل و آنالیز کوواریانس در سطح 05/0< a تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرین هوازی و مکمل ال – کارنیتین موجب کاهش معنادار درصد چربی بدن می شود، اما بر تری گلیسیرید، کلسترول تام، LDL-C و HDL-C سرم تاثیر معناداری ندارد. براساس یافته ها می توان گفت افراد میانسال به منظور کاهش درصد چربی بدن، می توانند در کنار تمرینات هوازی، از مکمل ال – کارنیتین به مقدار کم استفاده کنند، اما در زمینة تاثیر تمرینات هوازی و مکمل ال – کارنیتین بر نیمرخ لیپید سرم به تحقیقات بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 6 Weeks of Aerobic Training and L-Carnitine Supplement on Body Fat Percent and Serum Lipid Profiles in Active Men

نویسندگان [English]

  • Amir Hosayen Haghighi 1
  • Mehdi Foroughian 2
  • M Hamedi nia 3
  • Maryam Chamri 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of 6 weeks of aerobic training and L-carnitine supplement on body fat percent and serum lipid profiles in active men. The method used was semi-experimental. Eighteen active men were selected voluntarily and randomly divided into two groups of experimental (nine individuals with the average age: 44.4+8 years, weight: 8.2+16.6 kg, height: 173+6 cm, BMI: 26.9+4.8 kg/m2) and control (nine individuals with the average age: 48.8+8 years, weight: 82.8+9.5 kg, height: 169+0.05 cm, BMI: 29+3.8 kg/m2). Both groups performed aerobic training based on the principle of overload for 6 weeks. During this period, the experimental group consumed 10 mg/kg/day L-carnitine orally (average less than 1 gram/day) and control group ingested 2.5 mg/kg/day B1 vitamin as placebo. Before and after aerobic training, blood samples were gathered. In addition, aerobic power and body composition were measured. The data were analyzed using Kolmogorov Smirnov, paired, independent t test and ANCOVA. The results showed that aerobic training and L-Carnitine supplement significantly reduced body fat percent (P<0.05), but they had no significant effect on serum triglyceride, total cholesterol, LDL-C and HDL-C. We concluded that if middle age men would like to reduce their body fat percent, they can use L-carnitine supplement with low dosage along with aerobic training. However, determining positive effects of aerobic training and L-carnitine supplement on serum lipid profiles needs further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Men.
  • Aerobic training
  • L-Carnitine Supplement
  • Lipid profiles