نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسة دو روش کاهش وزن در کشتی‌گیران تمرین‌کردة 25–20 ساله بود. به این منظور 30 نفر از کشتی‌گیران تمرین‌کردة استان خراسان با محدودة سنی 25 – 20 سال به‌صورت داوطلبانه انتخا ب و به‌طور تصادفی به دو گروه کاهش وزنی حاد (سریع) و گروه کاهش وزنی کند (پیشنهادی توسط محققین) تقسیم شدند. قبل و 16 ساعت بعد از دورة کاهش وزن، از هر دو گروه به وسیلة کالیپرلافایت درصد چربی و هم‌چنین آزمون‌هایی برای ارزیابی قدرت و استقامت بالاتنه و پایین‌تنه گرفته شد. از آزمودنی‌ها خواسته شد که 4 درصد از وزن خود را کاهش دهند. گروه اول به‌طور سنتی با استفاده از سونا و رژیم سخت غذایی طی 48 ساعت و گروه دوم براساس روشی جدید بر پایة رژیم خاصی که توسط محققان برنامه‌ریزی شده بود (12 روز)، به کاهش وزن پرداختند. متغیرهای جمع‌آوری شده عبارت بودند از: پرس سینه و اسکات پا با 1RM (برای اندازه‌گیری قدرت بالاتنه و پایین‌تنه)، حداکثر تکرار حرکات پرس سینه، اسکات پا با 1RM 40 درصد و حداکثر اجرای بارفیکس (برای اندازه‌گیری استقامت بالاتنه و پایین‌تنه) و درصد چربی بدن. داده‌ها به وسیلة نرم‌افزار SPSS و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که کاهش سریع وزن موجب کاهش معنی‌دار قدرت بالاتنه و استقامت بالاتنه و پایین‌تنه شد، در حالی که قدرت پایین‌تنه و درصد چربی تغییر معنی‌داری نداشت، اما در گروه کاهش وزن کند، درصد چربی کاهش معنی‌داری نشان داد و هیچ یک از عوامل ذکرشده تغییر معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between Two Weight Loss Methods in 20 to 25-Year-Old, Well-Trained Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Amir Rashid lamir 1
  • Mahmoud Goudarzi 2
  • Ali Asghar Ravasi 2

چکیده [English]

The aim of this research is to compare two weight loss methods in 20 to 25- year-old well-trained wrestlers. 30 well-trained wrestlers participated in this research voluntarily and then were randomly divided into two groups. Their percentage of body fat (measured with caliper) and strength and endurance of their upper and lower extremities were measured before and after the weight loss program. All subjects were required to lose 4% of their body weight, group A (recommended manner): gradual weight loss method according to a special diet for 12 days and group B: traditional method with a sever diet (limitation on water and sauna). Results showed that the endurance of upper and lower extremities and the strength of upper extremity decreased significantly and body fat percent and the strength of lower extremity did not change significantly in group B, but in group A despite a significant decrease in body fat percent, none of the mentioned variables changed significantly. In conclusion, we recommend wrestlers to use this gradual weight loss method to maintain the physiological parameters of their body, to lose weight without harmful side effects and to have a better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gradual Weight Loss.
  • Traditional Weight Loss (Rapid)
  • Well-Trained Wrestler