دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 385975، پاییز 1388، صفحه 1-144 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
6. تأثیر تمرین استقامتی بر شاخص‌های التهابی پیش‌بینی بیماری‌های قلبی – عروقی در مردان مسن

صفحه 93-202

شهرام سهیلی؛ عباسعلی گائینی؛ حجت اله نیکبخت؛ رحمن سوری؛ حشمت اله پارسیان


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علوم زیستی ورزشی
زمستان 1388، صفحه 1-144
نشریه علوم زیستی ورزشی
پاییز 1388، صفحه 1-144
نشریه علوم زیستی ورزشی
تابستان 1388، صفحه 1-150