نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات و اسید آمینة شاخه‌دار در دورة بازیافت بر ترشح انسولین و حفظ عملکرد کشتی‌گیران است. به این منظور 21 کشتی‌گیر تیم شهرستان زنجان با میانگین سنی 93/1?04/20 سال، قد 37/5?171 سانتیمتر، وزن 39/6?38/65 کیلوگرم، انسولین قبل از آزمون بروس 16/1?13/14 میکرویونیت در هر میلی‌لیتر و حداکثر اکسیژن مصرفی 94/3?74/65 میلی‌لیتر در هر کیلوگرم از وزن بدن به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از صرف صبحانة استاندارد، رأس ساعت 7:30، ساعت 00: 9 صبح در آزمون بروس شرکت کردند. گروه کنترل در دورة بازیافت محلولی به مقدار و حجم ml/kgBW 6 که شامل لیمو و نمک بود، و گروه CHO+BCAAs از محلول 8 درصد گلوکز به مقدار و حجم ml/kgBW6 به اضافة ml/kgBW45 از هر کدام (والین، لوسین و ایزولوسین) دریافت کردند. گروه CHO نیز از محلول 8 درصد گلوکز به مقدار و حجم ml/kgBW6 استفاده کردند. برای بررسی تأثیر مصرف مکمل بر ترشح انسولین، قبل و بلافاصله بعد از آزمون بروس اول و 30 دقیقه پس از مصرف مکمل‌ها، خونگیری شد. برای بررسی تأثیر مصرف مکمل بر عملکرد کشتی‌گیران، 45 دقیقه پس از مصرف مکمل، آزمودنی‌ها دوباره در آزمون بروس شرکت کردند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری اندازه‌گیری مکرر ، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تی‌جفتی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ترشح انسولین 30 دقیقه پس از مصرف مکمل در گروه BCAAs + CHO نسبت به گروه CHO و گروه دارونما به طور معنی‌داری (05/0P<) بیشتر بود. عملکرد گروه CHO+BCAAs و گروه CHO در آزمون دوم نسبت به آزمون اول افت کرد اما این کاهش معنی‌دار نبود (05/0P<)، در حالی که کاهش عملکرد در گروه کنترل معنی‌دار بود (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Carbohydrates and Branched Chain Amino Acid Supplements Consumption in Recovery Period on Secretion of Insulin and Preserving the Performance of Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Ali Osali 1
  • Mohammad Reza Kordi 2
  • Ahmad Azad 3

1

2

3

چکیده [English]

The aim of this research was to determine the effects of carbohydrate and branched chain amino acid supplements consumption in recovery period on secretion of insulin and preserving the performance of wrestlers. For this purpose, 21 wrestlers in Zanjan team (mean age: 20.07?1.93 years, height: 171?5.37 cm, weight: 65.38?6.39 kg, VO2max: 65.73?3.94 ml/kg/min and insulin before Bruce test: 14.13?1.16 ?u/ml) voluntarily took part in this study. After a standardized breakfast at 7:30 A.M., the wrestlers performed Bruce test at 9 A.M. The control group consumed a solution with the volume of 6ml/kg/BW consisting of lemon and salt in the recovery period. The CHO+BCAAs group consumed the 8% glucose solution with the volume of 6ml/kg/BW in addition to 45ml/kg/BW of each of leucine, isoleucine and valine. The CHO group ingested the 8% glucose solution with the volume of 6ml/kg/BW in the recovery period. To investigate the effects of consumption of supplements on insulin secretion, blood samples were collected before and immediately after the first Bruce test and 30 minutes after supplement ingestion. In order to investigate the effects of the ingestion of the supplements on wrestlers' performance, the subjects performed Bruce test for the second time 45 minutes after consuming the supplements. Different statistical methods (repeated measures, ANOVA and t – test) were used to analyze the data. The results showed that the secretion of insulin after 30 minutes in the group which used the complex supplementation of BCAAs+CHO was significantly higher than the group which used carbohydrates and the placebo group (p<0.05). The performance of the BCAAs+CHO group and CHO in second Bruce test declined when compared with the first one. Yet the decline was insignificant (P>0.05) while performance decline in control group was significant (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branched Chain Amino Acid
  • Carbohydrate
  • insulin
  • Recovery Period
  • Wrestlers.