نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه

3 دکتری ایمونولوژی ورزشی، انیستیتو بالینی IKETدانشگاه توبینگن آلمان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط تغییرات هورمون کورتیزول و متابولیت‌های پلاسما در دوندگان مرد جوان است. به این منظور 16 دوندة مرد جوان داوطلب با میانگین سنی 2 ± 8/21 سال، قد 26/5 ± 175 سانتیمتر، وزن 21/2 ± 17/64 کیلوگرم در این تحقیق شرکت کردند. به منظور بررسی تغییرات کورتیزول و متابولیت‌های پلاسما، آزمودنی‌های تحقیق در آزمون هوازی بالک شرکت کردند. نمونه‌های خونی، قبل و بلافاصله و 3 ساعت پس از اتمام آزمون ورزشی جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس یکطرفه با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0P< استفاده شد. نتایج پژوهش افزایش معنی‌داری را در غلظت‌های کورتیزول، اسید لاکتیک و کراتینین پلاسما نشان داد (001/0 = P). هم‌چنین بین کورتیزول و اسید لاکتیک سرم بلافاصله پس از فعالیت بدنی شدید ارتباط مثبت معنی‌داری مشاهده شد (001/0 = P و 62/0 = r). در حالی که چنین ارتباط معنی‌داری بین کورتیزول و اسید لاکتیک سرم پس از 3 ساعت از فعالیت ورزشی وجود نداشت (005 P>). به‌علاوه هیچ ارتباط معنی‌داری بین کورتیزول و کراتینین سرم، بلافاصله و 3 ساعت پس از فعالیت ورزشی مشاهده نشد (05/0P>). در مجموع، یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که افزایش کورتیزول و متابولیت‌های پلاسما شاید ناشی از شدت فعالیت بدنی و هم‌چنین وجود ارتباط مثبت معنی‌دار بین تغییرات هورمون کورتیزول و اسیدلاکتیک سرم متعاقب آزمون میدانی بالک، نشان‌دهندة کارایی مطلوب این آزمون در ایجاد تغییرات سوخت و ساز و اهمیت بررسی هورمون کورتیزول و متابولیت‌های پلاسما در دوندگان جوان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cortisol Hormone and Plasma Metabolites Change in Young Male Runners

نویسندگان [English]

  • Bakhtyar Tartibian 1
  • Hirsch Nouri 2
  • Asghar Abbasi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between cortisol hormone and plasma metabolites change in male runners. For this purpose, 16 young male runners (age 21.8 ± 2 years, height 175 ± 5.26 cm, weight 64.17 ± 2.21 kg) volunteered in this study. In order to examine plasma cortisol and metabolites changes, subjects were required to perform Balk exercise test. Blood samples were gathered at rest, immediately and 3 hours after the exercise. We used one-way ANOVA, repeated measures, Tokey test and Pearson correlation analysis to analyze data at P<0.05. The results showed a significant increase in plasma cortisol, lactic acid, and creatinine concentrations immediately after the exercise (P=0.001). A significant correlation was observed between plasma cortisol and lactic acid immediately after the aerobic exercise (P=0.001, r=0.62) whereas there was not a significant correlation between plasma cortisol and lactic acid 3 hours after the exercise. No significant correlation was found between plasma cortisol and creatinine both immediately and 3 hours after the exercise. This finding suggests that an increase in cortisol hormone and serum metabolite might result from exercise intensity. As well, a positive and significant relationship between cortisol hormone and lactic acid following Balke test shows the efficiency of this test and the importance to investigate plasma metabolite and cortisol hormone in young male runners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balk Test
  • Creatinine
  • lactic acid
  • Plasma Cortisol
  • Young Runners.