نویسندگان

1 دانش‌آموختة دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

4 استادیار دانشگاه تهران

5 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین‌های استقامتی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری‌های قلبی – عروقی در مردان مسن بود. به همین منظور 20 مرد داوطلب سالم انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه تمرین استقامتی (با میانگین سن 77/3 ?60/66 سال، وزن 07/4 ?20/76 کیلوگرم، شاخص تودة بدنی (78/1?60/25 کیلوگرم مترمربع، درصد چربی 88/2?65/24 درصد) و گروه کنترل (با میانگین سنی 06/4?50/64 سال، وزن 25/5?90/76 کیلوگرم، شاخص تودة بدنی 28/2?40/26 کیلوگرم مترمربع، درصد چربی بدن 01/2?40/24 درصد) تقسیم شدند. برنامة تمرین‌های استقامتی شامل دویدن مداوم در سالن ورزشی با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیرة بیشینه به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه بود. نمونه‌های خونی در حالت ناشتا، قبل و بعد از 8 هفته تمرین از همة آزمودنی‌ها گرفته شد. CRP سرم با استفاده از کیت مخصوص و به روش ایمونوتوربیدیمتریک، همچنین فیبرینوژن پلاسما با استفاده از کیت مخصوص و به روش انعقادی، اندازه‌گیری شد. آزمون آماری t مستقل نشان داد، تمرین استقامتی سبب کاهش معنی‌دار CRP و فیبرینوژن در مردان مسن می‌شود (05/0P?). بنابراین می‌توان گفت انجام تمرین‌های استقامتی شاخص‌های التهابی و شاید خطر حوادث قلبی – عروقی بعدی را در مردان مسن کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Endurance Training on Predictive Inflammatory Markers of Cardiovascular Diseases in Old Men

نویسندگان [English]

  • Shahram Soheili 1
  • Abbas Ali Gaieni 2
  • Hojatallah Nikbakht 3
  • Rahman Souri 4
  • Heshmatallah Parsian 5

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effects of endurance training on inflammatory markers of cardiovascular diseases in old men. For this purpose, 20 male subjects voluntarily participated in this study. Subjects were randomly assigned to two groups: endurance training (age=66.60+3.77 years, weight=76.20+4.07 kg, BMI=25.60+1.78 kg/m2, BF=24.65+2.88%) and control group (age=64.50+4.06 years, weight=76.90+5.25 kg, BMI=26.40+2.28 kg/m2, BF=24.40+2.01%). The endurance training program included continuous running (in gymnasium) with an intensity of 60-70% maximal heart rate 3 sessions per week for 8 weeks. Blood samples were gathered (5cc) in fasting state before and after the 8 weeks of endurance training. CRP was measured by immunoturbidimetric method and fibrinogen was measured by Clauss method. The data were analyzed by T-student test. Results showed that endurance training significantly decreased serum CRP and plasma fibrinogen (?=0.05). It is concluded that endurance training decreases inflammatory makers and probably future cardiovascular risks in old men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging Men.
  • Endurance training
  • inflammatory markers