نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 استادیار دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار دانشکدة داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5 کارشناس ارشد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی، وزن بدن و استقامت قلبی – عروقی در موش‌های صحرایی نر پس از مصرف عصارة زیرة کوهی است. به این منظور 40 سر موش صحرایی نر سالم به پنج گروه کنترل، حلال، تمرین استقامتی، زیرة کوهی و تمرین استقامتی + زیرة کوهی تقسیم شدند برنامة تمرینی به‌مدت شش هفته (پنج روز در هفته، 90 دقیقه با سرعت 25 متر بر دقیقه) انجام شد. عصارة زیرة کوهی در همان مدت و به‌مقدار 5 میلی‌گرم محلول در 5/1 میلی‌لیتر آب مقطر، در گروه‌های زیرة کوهی و تمرین استقامتی + زیرة کوهی مصرف شد. متغیرهای وابستة تری گلیسیرید (TG)، کلسترول تام (TC)، HDL-c و LDL-c، وزن و استقامت قلبی – عروقی قبل از دوره و در پایان آن اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری One-way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بر پایة نیمرخ لیپیدی، شش هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصارة زیرة کوهی، سبب افزایش معنی‌دار مقدار HDL-cشده (013/0 = P)، هم‌چنین مقدار TG، TC و LDL-c کاهش یافت، اما معنی‌دار نبود. از طرفی نتایج تحقیق نشان‌دهندة عدم تغییر معنی‌دار وزن بدن در گروه تمرین استقامتی + زیرة کوهی بود (26/0 = p). هرچند سبب افزایش معنی‌دار استقامت قلبی عروقی شد (001/0 = p). نتایج نشان می‌دهند که این برنامه، مقدار HDL-c پلاسما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بهبود استقامت قلبی – عروقی و حفظ وزن بدن نیز مؤثر است، بنابراین ممکن است برای پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Endurance Training on Lipid Profile and Cardiovascular Endurance in Normal Male Rats After Bunium Persicum Extract Administration

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ahmadi 1
  • Mohamad Khaksari Hadad 2
  • Ali Reza Saberi 3
  • Mitra Mehrbani 4
  • Nader Shahrokhi 5

چکیده [English]

The present study examined the effect of endurance training on lipid profile, body weight and cardiovascular endurance in normal male rats after bunium persicum extract administration. 40 experimental male rats were divided into 5 groups: control, placebo, endurance training (ET), bunium persicum extract administer (BPEA) and ET – BPEA group. The exercise protocol was performed at a speed of 25 m/min., 90 min./day, 5 days/week for 6 weeks. The bunium persicum extract was administered for the same period and the desired dose (5 mg) was reconstituted in 1.5 ml of distilled water. At the beginning and the end of this period, changes in triglyceride, total cholesterol, HDL-C, LDL-C, body weight and cardiovascular endurance were compared. Data were analyzed with one-way ANAOVA. The results indicated that the 6-week endurance training accompanied by bunium persicum extract administration increased HDL-C significantly and reduced TG, TC and LDL-C concentrations but these changes were not significant (P=0.013). Meanwhile, results showed that body weight changes were not significant (P=0.26) but cardiovascular endurance significantly increased (P=0.001). These results suggested that this protocol affected HDL-C concentration, cardiovascular endurance and body weight protection. Therefore, such protocols may be useful to prevent cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body weight
  • Bunium Persicum Extract
  • Cardiovascular Endurance.
  • Endurance training
  • lipid profile