نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسة وضعیت سلامت عمومی و روابط اجتماعی کارکنان فعال و غیرفعال حرکتی دولت در شهر اصفهان بود. جامعة آماری تحقیق کلیة کارکنان دولت در شهر اصفهان بودند که براساس آخرین آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 85، تعداد آنها 93482 نفر اعلام شده است. 384 نفر از جامعة مذکور با استفاده از جدول تعیین حجم نمونة مورگان به شیوة تصادفی از ادارات وابستة دولتی در نقاط مختلف شهر اصفهان انتخاب و پرسشنامه‌های تحقیق بین آنان توزیع شد. نتایج بررسی وضعیت سلامت عمومی کارکنان نمونة تحقیق نشان داد که 268 نفر وضعیت سلامت عمومی قابل قبول و 37 نفر وضعیت سلامت عمومی قابل قبولی نداشتند. در ضمن، آزمودنی‌های زن و نمونه‌های متأهل و افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی، از حیث سلامت عمومی نسبت به دیگر آزمودنی‌ها وضعیت بهتری داشتند. نتایج تحقیق نشان داد روابط اجتماعی بیشتر آزمودنی‌ها (286 نفر) مناسب وضعیت روابط اجتماعی 53 نفر آنها مناسب نبود. آزمون خی دو تفاوت معنی‌دار را بین سلامت عمومی و روابط اجتماعی کارکنان فعال و غیرفعال حرکتی دولت در شهر اصفهان نشان داد. در این زمینه، پیشنهاد می‌شود مسئولان با برنامه‌ریزی جلسات مختلف در راستای اهداف سازمان و دعوت از کارکنان کم‌سابقه، امکان همصحبتی و حضور کارکنان کم‌سابقة خود را در محافل اجتماعی فراهم ساخته و به ارتقای سطح روابط اجتماعی آنان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of General Health and Social Relationships of Physically Active and Inactive Governmental Employees in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Hesam Eshraghi 1
  • Mirmohamad Kashef 2

1

2

چکیده [English]

The purpose of this research was to survey the general health and social relationships of active and inactive governmental employees in Isfahan city. This research was causal-comparative. The statistical sample included 384 employees of governmental organizations in Isfahan who were selected by cluster random sampling manner. A general health questionnaire (GHQ 28) and a researcher-made questionnaire were used. The results of general health examination showed that 211 personnel enjoyed acceptable general health conditions and 2 personnel had unacceptable general health conditions. There was a significant difference in general health between physically active and inactive employees. However, the results showed a significant difference in social relationships between active and inactive employees. It is recommended that managers provide social meetings for newcomers to governmental organizations and provide them with the chance to attend meetings, to accompany their colleagues and to help promote their social relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees
  • General Health
  • Government.
  • Physically Active and Inactive
  • Social relationships