نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند،. دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

2 دانشگاه مازندران-دانشیار فیزیولوژی ورزش

3 دانشگاه آزاداسلامی-کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی

4 دانشگاه مازندران-کارشناس ارشد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر یک جلسه فعالیت تداومی روی نوارگردان بر سطوح HSP72 و TAC هیپوکامپ
موش‌های صحرایی نر بود. به این منظور، 20 سر موش صحرایی نر ویستار (وزن 1±165 گرم و سن 6 تا 8 هفته) به‌طور تصادفی در چهار گروه (هر گروه 5 سر) کنترل و سه گروه تمرین استقامتی حاد (گروه‌های 1، 2 و 3 که به‌ترتیب 30 دقیقه، 4 ساعت و 24 ساعت پس از ورزش کشته شدند) تقسیم شدند. پروتکل مورد استفاده، دویدن روی نوارگردان ویژة جوندگان بود که با سرعت 10 متر در دقیقه آغاز شد و به‌تدریج به 18 متر در دقیقه رسید. مدت زمان دویدن روی نوارگردان 60 دقیقه بود. برای مقایسة متغیرهای چهار گروه، از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه (One-way ANOVA) و متعاقب آن از آزمون توکی (05/0P?) استفاده شد. برای اندازه‌گیری مقادیر HSP72 و TAC به‌ترتیب از روش ساندویچ الایزا و رنگ‌سنجی استفاده شد. متعاقب فعالیت تداومی حاد، تغییر معناداری در مقدار HSP72 گروه 1 (30 دقیقه) و 2 (4 ساعت) نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد؛ اما سطوح HSP72 در گروه 3 (24 ساعت) نسبت به گروه کنترل (019/0=P) و همچنین گروه 1 (30 دقیقه) (015/0=P) افزایش معناداری را نشان داد. مقدار ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (TAC) هیپوکامپ در تمامی گروه‌های تمرینی، در مقایسه با گروه کنترل، به‌طور معناداری افزایش یافت (000/0=P). به‌طور کلی فعالیت ورزشی حاد تأثیر مفیدی بر سطوح HSP72 و TAC و افزایش نقش محافظتی آنها در هیپوکامپ موش‌های صحرایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Continuous Exercise on a Treadmill on HSP72 and TAC Levels of Hippocampus of Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Ali Yaghoubi 1
  • Zeya Fallahmohammadi 2
  • Raziyeh Yaghoubi 3
  • Saeid Mirzaie 4

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of one session of continuous exercise on a treadmill on HSP72 and TAC levels of the hippocampus of male wistar rats. For this purpose, 20 male wistar rats (weight 165±1 gr. and age 6 to 8 weeks old) were assigned randomly into four groups: one control group and three acute endurance training groups (groups 1,2 and 3 were killed 30 minutes, 4 hours and 24 hours after the exercise respectively). Rats were subjected to treadmill exercise and the speed of the treadmill was 10m./min. and then gradually increased until 18 m./min. (grade 0%). The duration of the treadmill exercise was 60 minutes. The data were analyzed with one-way ANOVA and Tukey post hoc test (P?0.05). To determine HSP72 and TAC values sandwich Elisa and decolorization were used respectively. Following the acute continuous exercise, no significant change in HSP72 value in group 1(30 min.) and 2(4 hours) was observed compared to control group; but HSP72 value significantly increased in group 3 compared with control group (P=0.019) and group 1 (30 min.) (P=0.015). TAC level of hippocampus significantly increased in all exercise groups compared with control group (p=0.000). In general, acute exercise had a positive effect on HSP72 and TAC levels and increased their protective effect in the hippocampus of wistar rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute Continuous Exercise
  • HSP72
  • Total Antioxidant Capacity.
  • Wistar Rats