نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ترکیب عصارۀ آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در کبد موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوتوزوسین بود. در این تحقیق که از نوع تجربی بود، 70 موش صحرایی ویستار نر به‌صورت تصادفی در پنج گروه شامل کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابتی با تمرین هوازی، دیابتی با مصرف عصارۀ آبی زعفران، دیابتی با ترکیب تمرین هوازی و مصرف عصارۀ آبی قرار گرفتند. نمونه‌ها دو هفته (14جلسه) به تمرین و مصرف زعفران پرداختند و در پایان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز کبدی آنها ارزیابی شد. مقایسۀ گروه‌ها از لحاظ آماری، با آزمون آنالیز یکطرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه انجام گرفت. نتایج نشان داد، تمرین هوازی و مکمل‌سازی زعفران همزمان در سطح معنا‌داری(P <0/05) سبب کاهش (GPX)، و با همان سطح معنا‌داری(P <0/05) موجب افزایش(SOD) نسبت به گروه کنترل دیابتی شد. همچنین ترکیب تمرین هوازی و مصرف عصارۀ آبی زعفران به تغییر معنا‌داری در فعالیت آنزیم کاتالاز کبدی منجر نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Four Weeks HIT on the Levels of GH, IGFBP-3, IGF-1 and Serum Cortisol and some Performance Indicators in Iran Women National Basketball Team

نویسندگان [English]

  • Jamal Fazel Kalkhoran 1
  • Ali Shibak 2

1 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Msc Department of Sport Physiology, Islamic Azad University of Karaj, Iran

چکیده [English]

Objective: High-intensity interval training (HIT) is an efficient means of improving performance in a short period of time. The effects of HIT program on performance, physiological and resting levels of growth hormone (GH) , IGF-1,IGFBP-3 and Cortisol in elite athletes are not well known.
Methods: So, the present study was conducted to show the effect of four weeks HIT on some functional and hormonal variables. For this purpose, fourteen Iranian volunteer players in nationalB basketball team (Mean±SD, age=23.0±3.24 , weigth=63.6±8.50, BMI=21.8±3.15) were selected and were randomly divided into two groups of experimental (EXP: n=7) and control (CON: n=7).Before and after training, the subjects performed (a) a graded exercise test, and (b) a Wingate test for determining Peak Power Output (PPO) and Mean Power Output (MPO). Both groups followed the same basketball training program for four weeks. Additionally, the EXP group performed a Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) (six 35-m runs at maximum pace with a 10-second recovery between each run) as a HIT protocol for four weeks, two sessions per week .Statistical analysis was done by analysis of covariance (ANCOVA), using SPSS 16, and P<0.05 was considered significant .
Results: According to the results of ANCOVA test, EXP group showed significant improvement in VO2 max (P=0.001), vLT (P=0.011) and vVO2 max (P=0.001). The training program led to significant increases in PPO (P=0.03) and MPO (P=0.02).
Conclusion: The current findings suggest that HIT program with short recovery can increase both aerobic and anaerobic performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rat
  • Antioxidant
  • saffron extract
  • diabetes