دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-361