دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 157-361