نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد شوشتر

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات فشار خون، ضربان و شاخص اکسیژن مصرفی قلب و ارتباط آن با نیمرخ چربی‌های بدن در دانشجویان فعال و غیرفعال است. به این منظور ده دانشجوی فعال (میانگین سن 21 سال، وزن 1/68 کیلوگرم و قد 1/174 سانتی‌متر) و ده دانشجوی غیرفعال (میانگین سن 5/21 سال، وزن 07/73 کیلوگرم و قد 177 سانتی‌متر) به‌صورت تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که برای شرکت در پژوهش داوطلب شده بودند، انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان تست کانینگهام فالکنر را شامل دویدن روی نوار گردان با شیب20 درصد و سرعت km/hr9/12 تا رسیدن به واماندگی انجام ‌دادند. ابتدا فشار خون سیستولی (SBP) و دیاستولی (DBP) و ضربان قلب (HR) در حالت نشسته، حاصل‌ضرب دوگانه (DP)، شاخص‌های چربی خون و احشایی، نسبت چربی و نمایۀ تودۀ بدن پیش از فعالیت اندازه‌گیری شد. در ادامه نیز BP و HR در حالت نشسته و DP هر شرکت‌کننده بلافاصله پس از تست و 3 دقیقه بعد دوباره سنجیده شد. برای تحلیل آماری از آزمون‌های تحلیل واریانس و کواریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بازیافت HR (006/0=P و 012/6=F)، SBP (02/0=P و 353/4=F) و DP (004/0=P و 38/6=F) در افراد فعال بهتر صورت می‌گیرد. اصلاح نتایج با شاخص‌های اضافه‌وزن و چربی‌های خون، ارتباط بین برخی از این عوامل با بازیافت نامناسب در افراد غیرفعال را تأیید کرد. ازاین‌رو نظر به این یافته‌ها می‌توان گفت آمادگی و فعالیت بدنی بر بازیافت بهتر شاخص‌های همودینامیک بعد از فعالیت ورزشی تأثیر مثبت دارد، هرچند تفاوتی در مقادیر استراحت و فعالیت مشاهده نشد. اضافه‌وزن و دیس لپیدمیا می‌تواند بخشی از تفاوت‌های بین افراد فعال و غیرفعال را در این زمینه توضیح دهد. ازاین‌رو کنترل این عوامل با فعالیت ورزشی و رژیم غذایی مناسب توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Variation of Blood Pressure, Heart Rate and Oxygen Consumption and Their Relationship with Body Lipid Profile in Active and Inactive Students

نویسندگان [English]

 • Majid Kashef 1
 • Maysam Shabaaninia 2
 • Sara Zare karizak 3

1 Associate Professor, Exercise Physiology Department, Shahid Rajaee Teacher Training University of Tehran, Tehran, Iran

2 . Lecturer of Islamic Azad University, Shooshtar Branch, Shooshtar, Iran

3 . PhD Student of Exercise Physiology, Shahid Rajaee Teacher Training University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed at investigating the variations of blood pressure, heart rate and oxygen consumption and their relationship with body lipid profile in active and inactive students. 10 active students (mean age 21 yr, weight 68.1 kg and height 174.1 cm) and 10 inactive students (mean age 21.5 yr, weight 73.07 kg and height 177 cm) from Shahid Rajaee Teacher Training University who volunteered to participate in the study were randomly selected. The participants performed Canningham Faulkner submaximal treadmill test until exhaustion (slope: 20%, speed: 12.9 km/hr). Firstly, sitting systolic and diastolic blood pressures (SBP, DBP), sitting heart rate (HR), double product (DP), blood lipid, visceral fat, body fat ratio and body mass index were measured before the test. Then sitting BP and HR and DP were measured immediately after the test and after 3 minutes. The analysis of variance and covariance with repeated measures were used for data analysis. The results showed that recovery of HR (P=0.006, F=6.012), SBP (P=0.02, F=4.353) and DP (P=0.004, F=6.38) occurred more in active students. Modification of results with overweight and blood lipids showed the relationship between some of these indices and poor recovery in inactive students. So it can be stated that fitness and physical activity had positive effects on better recovery of hemodynamic indices after exercise even though no differences were observed in resting and exercise values. Overweight and dyslipidemia can partially explain some of these differences between active and inactive

کلیدواژه‌ها [English]

 • blood pressure
 • double product
 • dyslipidemia
 • heart rate
 • overweight
 • Physical Activity
 • recovery
 1. سوری، رحمن،. رواسی، علی‌اصغر،. علیزاده، محم حسین،. سهیلی، شهرام (1389). بررسیرابطۀفشارخونباچگونگیتوزیعچربیدرمردانجوانورزشکارو غیرورزشکار. علوم ورزش: بهار 1389; 2(3) : 21-11.
  1. Laukkanen J A, Kurl S, Salonen R, Lakka T A, Rauramaa R, Salonen J T (2004). Systolic Blood Pressure During Recovery From Exercise and the Risk of Acute Myocardial Infarction in Middle-Aged Men. American Heart Association, Inc. DOI:10.1161/01. HYP.0000148460.95060.f2
  2. Rani M U, Sharmila N, Geetanjali M P (2013). Study of BMI, WAIST-HIP RATIO, lipid profile in normotensive and hypertensive mailes. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences ; Vol 2: 28 ; 5100-5126.
  3. Chaturvedi N, Bathula R, Shore A C, Panerai R, Potter J, Kooner J, Chambers J, Hughes A (2012). South Asians Have Elevated Postexercise Blood Pressure and Myocardial Oxygen Consumption Compared to Europeans Despite Equivalent Resting Pressure. Journal of the American Heart Association. DOI: 10.1161/JAHA.111.000281.
  4. Piwońska A, Piotrowski W, Broda G, Drygas W, Głuszek J, Zdrojewski T, Kozakiewicz K, Stepaniak U, Bandosz P (2008). The relationship between resting heart rate and atherosclerosis risk factors. Kardiol Pol ; 66: 1069-1075.
  5. Gayda M, Bourassa M G, Tardif J C, Fortier A, Juneau M, Nigam A (2012). Heart Rate Recovery After Exercise and Long-term Prognosis in Patients With Coronary Artery Disease. Canadian Journal of Cardiology 28 : 201–207.
  6. Nagashima J, Musha H, Takada H, Takagi K, Mita T, Mochida T, Yoshihisa T, Imagawa Y, Matsumoto N, Ishige N, Fujimaki R, Hiroyuki N, Murayama M (2010). Three-month exercise and weight loss program improves heart rate recovery in obese persons along with cardiopulmonary function. Journal of Cardiology: 56, 79-84.
  7. Ferrier K E, Muhlmann M H, Baguet J Philippe, Cameron J, Jennings G L, Dart A M, Kingwell B (2002). Intensive Cholesterol Reduction Lowers Blood Pressure and Large Artery Stiffness in Isolated Systolic Hypertension. Journal of the American College of Cardiology Vol. 39, No. 6.
  8. 15. Kurl S, Laukkanen JA, Rauramaa R, Lakka TA, Sivenius J, Salonen JT (2001). Systolic blood pressure response to exercise stress test and risk of stroke. Stroke. 32:2036–2041.
  9.  Dimkpa U, Ugwu A C (2010). Independent Multiple Correlates of Post-Exercise Systolic Blood Pressure Recovery in Healthy Adults. Int J Exerc Sci 3(1): 25-35.
  10.  Nieminen T, Leino J, Maanoja J, Nikus K, Viik J, Lehtimaki T, Koobi T, Lehtinen R, Niemela K, Turjanmaa V, Kahonen M (2008). The prognostic value of haemodynamic parameters in the recovery phase of an exercise test. The Finnish Cardiovascular Study. J Hum Hypertens. 22:537–543.
  11.  Zivkovic R, Suric-lambic L, Zdravcovic M (2009).Physical exercise at low altitude as lifestyle change relationship with pulse pressure and ratepressure product in hypertensive patients. Medical Center Stari Grad, Serbia: doi:10.1016/j.ijcard.2009.09.338, LC000607.
  12.  Esmaillzadeh A, Mirmiran P , Azizi F (2004). Waist-to-Hip Ratio is a Better Screening Measure for Cardiovascular Risk Factors than Other Anthropometric Indicators in Tehranian Adult Men. International Journal of Obesity; 28:1325-1332.
  13.  Ray S, Kulkarni B, Sreenivas A (2011). Prevalence of prehypertension in young military adults & its association with overweight & dyslipidaemia. Indian J Med Res 134, pp 162-167.
  14.  Yao X G, Frommlet F, Zhou L, Zu F, Wang H M, Yan Z T, Luo W L, Hong J, Wang X L, Li N F (2010). The prevalence of hypertension, obesity and dyslipidemia in individuals of over 30 years of age belonging to minorities from the pasture area of Xinjiang. BMC Public Health, 10:91.
  15.  Laaksonen D E, Niskanen L, Nyyssnen K, Lakka T A, Laukkanen J A, Salonen J T (2008). Dyslipidaemia as a predictor of hypertension in middle-aged men. European Heart Journal: 29, 2561–2568.
  16.  Wang L, Jerosch-Herold M, Jacobs D R, Shahar E, Folsom A R (2006). Coronary Risk Factors and Myocardial Perfusion in Asymptomatic Adults The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Journal of the American College of Cardiology Vol. 47, No. 3.
  17.  Saely C H, Risch L, Frey F, Lupi G A, Leuppi J D, Drexel H, Huber A R (2009). Body mass index, blood pressure, and serum cholesterol in young Swiss men: an analysis on 56784 army conscripts. SWISSMEDWKL; 139(35–36): 518–524·
  18.  Dalleck L C, Kjelland E M (2012). The Prevalence of Metabolic Syndrome and Metabolic Syndrome Risk Factors in College-Aged Students. American Journal of Health Promotion: Vol. 27, No. 1, pp. 37-42.
  19. Pap D, Colak E, Majki-Singh N, Grubor-Laj G, Vickovi Sanja (2013). Lipoproteins and other risk factors for cardiovascular disease in a studend population. J Med Biochem 32: 140–145.
  20.  Rashidi A A, Parastouei K, Shahaboddin M E (2012). Metabolic syndrome among medical university students in Kashan, Iran. Scientific Research and Essays Vol. 7(41), pp. 3549-3553.
  21.  Muhihi A, Njelekela M, Mpembeni R, Masesa Z, Kitamori K, Mori M, Kato N, Mtabaji J, Yamori Y (2012). Physical activity and cardiovascular disease risk factors among young and middleaged men in urban Mwanza, Tanzania. P an African Medical Journal – ISSN: 1937- 8688 (www.panafrican-med-journal.com).
  22. Lefevre M, Redman L M, Heilbronn L K, Smith J V, Martin C K, Rood J C, Greenway F L, a, Williamson D A, Smith S R, Ravussin E (2009). Caloric restriction alone and with exercise improves CVD risk in healthy non-obese individuals. Atherosclerosis 203: 206–213.
  23. Jafarzadeh G, Rastegari M (2013). The relationship between physical activity level and risk factors for coronary heart disease for young sons. European Journal of Experimental Biology, 3(3):548-553.
  24. Skretteberg P T, Grundvold I, Kjeldsen S E, Erikssen J E, Sandvik L, Liest K, Erikssen G, Terje Pedersen R, Bodegard J (2012). HDL-cholesterol and prediction of coronary heart disease: Modified by physical fitness? A 28-year follow-up of apparently healthy men. Atherosclerosis 220 : 250–256.
  25.  Baruth M, Wilcox S, Sallis J F, King A C, Marcus B H, Blair S N (2011). Changes in CVD risk factors in the activity counseling trial. Int J Gen Med. 19;4:53-62.
  26. Sung J, Choi Y H, Park J B (2006). Metabolic Syndrome Is Associated with Delayed Heart Rate Recovery after Exercise. J Korean Med Sci 2006; 21: 621-6.
  27. Tambalis K, Panagiotakos D B, Kavouras S A, Sidossis L S. Responses of blood lipids to aerobic, resistance, and combined aerobic with resistance exercise training: a systematic review of current evidence. Angiology. ;60(5):614-32.
 2. Villella M, Villella A, Barlera S, Franzosi MG, Maggioni AP (1999). Prognostic significance of double product and inadequate double product response to maximal symptom-limited exercise stress testing after myocardial infarction in 6296 patients treated with thrombolytic agents. GISSI-2 Investigators. Grupo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell-Infarto Miocardico. Am Heart J;137:443–452.

20.    Fernandes J, Lofgren I E (2011). Prevalence of metabolic syndrome and individual criteria in college students. J Am Coll Health.59(4):313-21.