دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394 
5. تأثیر تمرینات آبی بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و توانایی‌های زیستی‌حرکتی مردان سالمند کم‌تحرک

صفحه 57-76

رحمان سوری؛ علی اکبر نژاد؛ اسماعیل ناصری مبارکی؛ رسول دخت عبدیان؛ وحید زینالی


6. پاسخ قدرت، توان و استقامت عضلانی به تمرین مقاومتی با فواصل استراحت متفاوت

صفحه 77-91

وحید ولی پور ده نو؛ حسین منصور نژاد؛ رضا قراخانلو؛ فیروز شرفی


7. اثر دوازده هفته تمرینات ترکیبی بر اپلین پلاسما و مقاومت انسولینی زنان نسبتاً چاق

صفحه 93-108

معصومه هلالی زاده؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مهدی هدایتی


8. اثرات چاقی و ترتیب انجام حرکات مقاومتی بر خستگی

صفحه 109-121

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ رشاد صلواتی