براساس نیم‌رخ سوماتوتایپیک نونهالان پسر ایرانی، کدام‌یک از نواحی جغرافیایی در کشتی مستعدترند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه اصفهان

چکیده

ارزیابی سوماتوتایپ و مقایسۀ آن با ورزشکاران نخبه، یکی از روش‌های پیش‌بینی امکان موفقیت افراد در ورزش، به‌ویژه ورزش المپیکی کشتی است. هدف از تحقیق حاضر، توصیف نیم‌رخ سوماتوتایپ پسران 9 تا 13سالۀ نواحی شمالی، کوهستانی و کویری با رویکرد آمایش سرزمینی و با تأکید بر تعیین قطب‌های جغرافیایی مستعد در ورزش کشتی بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع میدانی بود. جامعۀ آماری را نونهالان پسر 9 تا 13ساله تشکیل می‌دادند که داوطلب شرکت در برنامه‌های اوقات‌ فراغت تابستانی سازمان ورزش بسیج بودند، به‌دنبال فراخوان عمومی و داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. نمونۀ آماری شامل 717 نفر (206 نفر نواحی شمالی، 241 نفر نواحی کوهستانی و 270 نفر نواحی کویری) بود که با توزیع تقریباً متوازن از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، مازندران، گیلان، گرگان، مرکزی، قم و کرمان انتخاب شدند.
براساس دستورالعمل انجمن بین‌المللی پیکرسنجی، متغیرهای منتخب پیکرسنجی اندازه‌گیری و سوماتوتایپ شرکت‌کنندگان به روش هیث ‌کارتر محاسبه شد. تحلیل داده‌ها به‌وسیلۀ آزمون ANOVA و  X2انجام گرفت. نتیجۀ آزمون ANOVA نشان داد که در سه ناحیۀ جغرافیایی شمالی (مرطوب)، غربی (کوهستانی) و مرکز و جنوبی (کویری) اختلاف معنی‌داری بین هر سه جزء اندومورف(001/0P < ، 33.99F = )، اکتومورف (016/0P = ، 4.18F = ) و مزومورف (001/0P < ، 15.06F = ) وجود دارد. بیشترین فراوانی تیپ بدنی در نواحی شمالی، اندومورفیک مزومورف با 60 نفر (  001/0P < ، 176.2X2= ) در نواحی کوهستانی، مزومورفیک اکتومورف با 50 نفر (001/0P <  ، 117.9X2= ) و در نواحی کویری، اندومورفیک مزومورف با 53 نفر (001/0P <  ، 202.8X2= ) بود.طبق یافته‌های این پژوهش، نواحی شمالی و کویری به‌دلیل وجود درصد بیشتری از فراوانی تیپ بدنی اندومورفیک مزومورفیک، احتمالاً در اوزان سنگین کشتی مستعدترند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Which Geographical Areas Are More Potential for Wrestling Based on the Somatotypic Profile of Iranian Boys?

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Mahmood Khani 1
 • Amir Dadashpoor 2
 • Seied Mohammad Hosseini 3
1 Ph.D. Student of Corrective Exercises and Sports Injury, University of Tehran, Tehran, Ira,
2 M.Sc. of Corrective Exercises and Sports Injury, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student of Corrective Exercises and Sports Injury, University of Esfahan, Esfahan, Iran
چکیده [English]

The evaluation and comparison of somatotype with elite athletes is a method to predict the chances of success in sports particularly in the Olympic sport of wrestling. The aim of the present study was to describe the somatotypic profile of 9-13-year-old boys in northern, mountainous and desert areas with a territorial planning approach and an emphasis on the geographical areas potential for wrestling. The present study was descriptive and field study. The statistical population consisted of those volunteer boys aged between 9 and 13 who participated in summer leisure programs of Basij Sport Organization. The sample included 717 boys (206 subjects from northern areas, 241 subjects from mountainous areas and 270 subjects from desert areas) who were selected from Kurdistan, Kermanshah, Ilam, Lorestan, Mazandaran, Gilan, Gorgan, Markazi, Qom and Kerman provinces. According to the guidelines on ISAK, selected anthropometric variables were measured and somatotypes were calculated by Heath-Carter method. Data were analyzed using ANOVA and x2 tests. Results of ANOVA showed significant differences in all three components of endomorph (F=33.99, P<0.001), ectomorph (F=4.18, P=0.016) and mesomorph (F=15.06, P<0.001) among three geographical areas of northern (wet), west (mountain), central and southern (desert). The most frequent somatotype was endomorphic-mesomorph in northern areas (x2=176.2, P<0.001, n=60), mesomorph-ectomorph in mountainous areas (x2=117.9, P<0.001, n=50) and endomorphic-mesomorph in the desert areas (x2=202.8, P<0.001). The finding of the present study showed that the northern and desert areas may be more talented in heavier categories of wrestling because of their higher percentage of endomorphic-mesomorph somatotype

کلیدواژه‌ها [English]

 • geographical areas
 • somatotype
 • talent identification
 • wrestling
 1. بلوم فیلد، جی.، آکلند، تی آر.، الیوت، بی. بیومکانیک و آناتومی کاربردی در ورزش. ترجمهۀ ارشم سعید. (1382). انتشارات پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، چاپ اول.80-60.
 2. محمودخانی، محمدرضا.، براتی، امیرحسین. (1391). طراحی و ساخت نرم‌افزار پیکرسنجی. مطالعات طب ورزشی (12): 42-27.
 3. قراخانلو، رضا.، حسینی کاخک، سید علی رضا.، رجبی، حمید. (1388). نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی و مهارتی پسران 10 تا 20 سال و ظرفیت­های قهرمانی شهرهای منتخب کشور. پژوهش در علوم ورزشی. (25) :36-13.
  1. Ackland, T. R., Elliott, B., & Bloomfield, J. (2009). Applied anatomy and biomechanics in sport: Human Kinetics Champaign, IL. chapters4.
  2. International Society for the Advancement of Kinanthropometry. International standards for anthropometric assessment. Canberra: ISAK, 2001.

 

 1. Bourgois, J., Claessens, A. L., Vrijens, J., Philippaerts, R., Van Renterghem, B., Thomis, M., Lefevre, J. (2000). Anthropometric characteristics of elite male junior rowers. British journal of sports medicine, 34(3), 213-216.
 2. Carter, J. L., & Heath, B. H. (1990). Somatotyping: development and applications (Vol. 5): Cambridge University Press. 352-416.
 3. Charzewski, J., Głaz, A., & Kuźmicki, S. (1991). Somatotype characteristics of elite European wrestlers. Biol Sport, 8(4), 213-221.
 4.  Eston, R., & Reilly, T. (2009). Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Tests, Procedures and Data: Volume One: Anthropometry (Vol. 1): Taylor & Francis. Chapters 3.
 5. Igbokwe, N. (1991). Somatotypes of Nigerian power athletes. The Journal of sports medicine and physical fitness, 31(3), 439.       
 6. Ji, C. Y., & Ohsawa, S. (1996). Changes in somatotype during growth in Chinese youth 7–18 years of age. American Journal of Human Biology, 8(3), 347-359.
 7. Krawczyk, B., Sklad, M., & Jackiewicz, A. (1997). Heath-Carter somatotypes of athletes representing various sports. Biology of Sport, 14, 305-310.
 8. Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, Maturation & Physical Activity-2e: Human Kinetics. chapters4.
 9. Pieter, W., Bercades, L. T., & Center, O. (2009). Somatotypes of national elite combative sport athletes. Brazilian Journal of Biomotricity, 3(1), 21-30.  
 10. Raphel, V. (2010). Evaluation of Body Composition and Somatotype Characteristics of Male. Journal of Experimental Sciences, 1(11), 7-10.
 11. Reilly, T., & Williams, A. M. (2003). Science and soccer: 2nd ed. Routledge, LONDON & NEW YORK. Chapters 6.
 12. Skład M, Krawczyk B, Majle B. Body build factors and body components in Greco-Roman and free-style wrestlers. Biol Sport. 1995;12(2):101–105.      
 13. Sterkowicz-Przybycień, K. L., Sterkowicz, S., & Żarów, R. T. (2011). Somatotype, Body Composition and Proportionality in Polish Top Greco-Roman Wrestlers. Journal of Human Kinetics, 28(1), 141-154.
 14. Yoon, J. (2002). Physiological profiles of elite senior wrestlers. Sports medicine, 32(4), 225-233.