بررسی ویژگی‌های پیکرسنجی و فیزیولوژیک بازیکنان نوجوان والیبال به‌منظور استعدادیابی براساس پست‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ‌ارشد مدیریت ورزش دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: بررسی ویژگی‌های پیکرسنجی و فیزیولوژیک بازیکنان نوجوان والیبال به‌منظور استعدادیابی براساس پست‌های مختلف والیبال بود. روش پژوهش: پانزده بازیکن تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با میانگین سن 3/0±7/17 سال در مطالعه شرکت کردند. بازیکنان براساس پست بازی به پنج گروه پاسور، بازیکن آزاد، دفاع­کنندۀ وسط، دریافت­کنندۀ قدرتی و پشت­خط­‌زن تقسیم شدند. سپس متغیر‌های فیزیولوژیک، عوامل پیکرسنجی و ویژگی‌های تیپ بدنی آنها ارزیابی شد. یافته‌ها: نیمرخ آنتروپومتری بازیکنان در بین پست‌های مختلف به‌ویژه در قد، وزن، طول اندام پایین‌تنه، گسترۀ طولی دست­ها، طول دست، طول بازو، طول کف دست، عرض شانه، تودۀ خالص عضلانی، نسبت کمر به لگن و تیپ بدنی از لحاظ آماری متفاوت بود (05/0>P). بازیکن آزاد کوتاه‌تر و سبک‌تر از سایر بازیکنان بودند (05/0>P)، پشت­خط­زن و دریافت‌کنندۀ قدرتی مزومورف­تر و دفاع‌کننده‌های وسط اکتومورف‌تر از سایر پست‌ها بودند (05/0>P). دریافت‌کننده­های قدرتی عملکرد پرش عمودی بهتری نسبت به سایر بازیکنان داشتند (05/0<P).در مورد سایر متغیرهای فیزیولوژیک و آنتروپومتریک تفاوت معنا‌داری بین پست‌ها وجود نداشت. نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهندۀ تفاوت‌های بیشتر آنتروپومتریکی بین بازیکنان پست‌های مختلف والیبال است و در مراحل استعدادیابی و استعدادگزینی بازیکنان باید ویژگی‌های آنتروپومتریک، تیپ بدنی و توان انفجاری آنها را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Anthropometric and Physiological Characteristics of Junior Volleyball Players for Talent Identification Based on Playing Positions

نویسندگان [English]

  • Saeed nazari 1
  • Alireza Salimi Avansar 2
  • Vahid Nazari 3
1 M.Sc. of Exercise Physiology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 M.Sc. of Sport Management, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate anthropometric and physiological characteristics in junior volleyball players for talent identification according to their volleyball playing positions. 15 junior national volleyball players (mean age 17.7±0.3 years) participated in this study. Players were classified to five groups according to their playing positions: setters, liberoes, middle blockers, receiver attackers and opposite hitter. Then their physiological variables, anthropometric factors and somatotype characteristics were calculated. Results showed  significant differences in the anthropometric profile of the players especially in height, weight, length of lower extremity, arm span, arm length, upper arm length, hand span, width shoulder, skeletal muscle mass, WHR and somatotype among different volleyball positions (P<0.05). Liberoes were thinner and shorter than other players (P<0.05). Opposite hitters and receiver attackers were more mesomorph than other players while middle blockers were more ectomorph (P<0.05). Receiver attackers had better vertical jump performance than other groups (P>0.05). There were no significant differences in other physiological and anthropometric variables among playing positions. These results suggested that more anthropometric differences exist among volleyball players in different positions and players' anthropometric characteristics, somatotype and explosive power should be taken into account during talent selection and talent identification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite
  • physical fitness
  • somatotype
  • talent identification
  • Volleyball
 
1- ابراهیم, خسرو. (1384). بررسی وضع موجود و تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشته والیبال. پژوهش در علوم ورزشی.5:4-11.
2- امیرتاش.علی‌محمد.(1386). تدوین شاخص‌های استعداد یابی در رشته هندبال. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی.ص 55.
3-شوندی، نادر، صارمی، عباس.(1391). ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی والیبال ایران براساس پست بازی. نشریۀ سوخت‌وساز و فعالیت ورزشی2(1):63-7.
4-Almagià Flores AA, Rodríguez Rodríguez F, Barrraza Gómez FO, Lizana Arce PJ, Ivanovic Marincovich D, Binvignat Gutiérrez O.(2009). Perfil antropométrico de jugadores profesionales de voleibol sudamericano. International Journal of Morphology;Vol. 27, No1, PP:53-7.
5-Aytek A. Body composition of Turkish volleyball players.(2007). Intensive course in Biological Anthropology: 1st Summer School of the European Anthropological Association;Vol.1,PP:203-208.
6-Bandyopadhyay A.(2007). Anthropometry and body composition in soccer and volleyball players in West Bengal, India. Journal of Physiological Anthropology; Vol.26. No 4, PP:501-5.
7-Bayios I, Bergeles N, Apostolidis N, Noutsos K, Koskolou M.(2006) Anthropometric, body composition and somatotype differences of Greek elite female basketball, volleyball and handball players. Journal of sports medicine and physical fitness;Vol.46, No2,PP:271-80.
8-Boyadjiev N. (2004).Adaptation to Submaximal Physical Training. Kineziologija;Vol.36,No2,PP:154-64.
9-Duncan M, Woodfield L, Al-Nakeeb Y.(2006). Anthropometric and physiological characteristics of junior elite volleyball players. British journal of sports medicine;Vol.40,No7,PP:649-51.
10-Fattahi A, Ameli M, Sadeghi H, Mahmoodi B.(2012). Relationship between anthropometric parameters with vertical jump in male elite volleyball players due to game’s position. Jounal of human sport& exercise;Vol.7,No3,PP:1-14.
11-Fleck S, Case S, Puhl J, Van Handle P. (1985).Physical and physiological characteristics of elite women volleyball players. Canadian journal of applied sport sciences Journal canadien des sciences appliquées au sport; Vol.10,No3,PP:122.
12-Gabbett T, Georgieff B, Domrow N. (2007).The use of physiological, anthropometric, and skill data to predict selection in a talent-identified junior volleyball squad. Journal of sports sciences;Vol.25,No12,PP:1337-44.
13-Gabbett T, Georgieff B .(2007). Physiological and anthropometric characteristics of Australian junior national, state, and novice volleyball players. The Journal of Strength & Conditioning Research;Vol.21,No3,PP:902-8.
14-Gabbett TJ, Georgieff B. (2006).The development of a standardized skill assessment for junior volleyball players. International journal of sports physiology and performance;Vol.1,No2,PP:95.
15-Gacesa JZP, Barak OF, Grujic NG. (2009).Maximal anaerobic power test in athletes of different sport disciplines. The Journal of Strength & Conditioning Research; Vol.23,No3,PP:751-5.
16-Grgantov Z, Katić R, Janković V. (2006).Morphological characteristics, technical and situation efficacy of young female volleyball players. Collegium antropologicum; Vol.30,No1,PP:87-96.
17-Hedrick A.(2007). Training for high level performance in women's collegiate volleyball: Part I training requirements. Strength & Conditioning Journal; Vol.29,No6,PP:50-3.
18-Hsieh C, Heise GD. (2008). Arm Swing of Volleyball spike jump performance between advanced and recreational female players. NACOB, Ann Arbor, USA.PP:1-3.
19- Stephen J. Pintauro.(2005). Applied body composition assessment ,American Journal of Human Biology ,Vol 3; 17(2).
20-Jin XB LY, Zhang ZB, Gai Y.(2007). Investigation on the features of young female volleyball players and important body shape and specific fitness in our country. Journal of Xi’an Physical Education University;Vol.24,PP:94-7.
21-Lee E, Etnyre B, Poindexter H, Sokol D, Toon T. (1989).Flexibility characteristics of elite female and male volleyball players. The Journal of sports medicine and physical fitness;Vol.29.No1,PP:49.
22-Lidor R, Hershko Y, Bilkevitz A, Arnon M, Falk B. (2007).Measurement of talent in volleyball: 15-month follow-up of elite adolescent players. Journal of sports medicine and physical fitness;Vol.47, No2,PP:159-68.
23-Li N.(2006). Analysis and evaluation on body physique of our junior woman volleyball players. Journal of China Sport Science and Technology; Vol.42,PP:89-91.
24-Malá L, Malý T, Záhalka F, Bunc V.(2010). The profile and comparison of body composition of elite female volleyball players. Kineziologija;Vol.42,No1,PP:90-7.
25-Marques MC, González-Badillo JJ, Kluka DA.(2006). In-season resistance training for professional male volleyball players. Strength & Conditioning Journal;Vol.28,No6,PP:16-27.
26-Marques M, Marinho D.(2009). Physical parameters and performance values in starters and non-starters volleyball players: A brief research note. Motricidade;Vol.5,No3,PP:7-11.
27-Marques MC, Van den Tillaar R, Gabbett TJ, Reis VM, González-Badillo JJ.(2009). Physical fitness qualities of professional volleyball players: determination of positional differences. The Journal of Strength & Conditioning Research;Vol.23,No4,PP:1106-11.
28-Melrose DR, Spaniol FJ, Bohling ME, Bonnette RA.(2007).Physiological and performance characteristics of adolescent club volleyball players. The Journal of Strength & Conditioning Research;Vol.21,No2,PP:481-6.
29-Miller Bob.(2005). The volleyball hand book. Human Kinetiks.PP:19-169.
30- Norton, K., Whittingham, N.O., Carter, L., Kerr, D., Gore, C., and Marfell-Jones, M. (1996) Measurement techniques in anthropometry. In: K. Norton and T. Olds (Eds.), Anthropometrica.  Sydney: University of New South Wales Press, Chapt 2, pp. 25-75.
31-Papadopoulou D, Papadopoulou K, Gallos K, Likasas G, Paraskevas G, Fachantidou A. (2002). Anthropometric differences of top Greek and foreign volleyball players. Int J Volleyball Pes; Vol.5,PP:26-9.
32-Parízková J, Osancová K. (1997). Body fat and physical fitness: Body composition and lipid metabolism in different regimes of physical activity: Nijhoff/Medical Division, University of Michigan,PP:29.
33-Patel R.(2010). Performance of a two-foot vertical jump: What is more important hip or knee dominance? A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Science in Kinesiology.PP:55-58.
34-Petroski EL, Fraro JD, Fidelix YL, Silva DAS, Pires-Neto CS, Dourado AC, et al.(2013). Anthropometric, morphological and somatotype characteristics of athletes of the Brazilian Men's volleyball team: an 11-year descriptive study. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano;Vol.15,No2,PP:184-92.
35-Sattler T, Sekulic D, Hadzic V, Uljevic O, Dervisevic E.(2012). Vertical Jumping Tests in Volleyball: Reliability, Validity, and Playing-Position Specifics. The Journal of Strength & Conditioning Research;Vol.26,No6,PP:1532-8.
36-Sheppard JM, Gabbett T, Borgeaud R. (2008). Training repeated effort ability in national team male volleyball players. International journal of sports physiology and performance;Vol.3,No3,PP:397.
37-Sheppard JM, Gabbett TJ, Stanganelli L-CR. (2009). An analysis of playing positions in elite men's volleyball: considerations for competition demands and physiologic characteristics. The Journal of Strength & Conditioning Research;Vol.23,No6,PP:1858-66.
38-Song-Lin G. (2006).Comparative Analysis on the Physique and Height over Net of Women's Volleyball Players between the 27th and the 28th Olympic Games. Journal of Beijing Sport University;Vol.5,PP:043.
39-Stamm R, Stamm M, Koskel S.(2002). Age, body build, physical ability, volleyball technical and psychophysiological tests and proficiency at competitions in young female volleyballers (aged 13-16 years). Papers on Anthropology;Vol.11,PP:253-82.
40-Stanganelli LCR, Dourado AC, Oncken P, Mançan S, da Costa SC.(2008). Adaptations on jump capacity in Brazilian volleyball players prior to the under-19 World Championship. The Journal of Strength & Conditioning Research;Vol.22,No3,PP:9-741.
41-Tian, MJ. (2006).Sports traing. Beijing: Higer Education Press.PP:28-30.
42-Tietjen-Smith T, Smith SW, Martin M, Henry R, Weeks S, Bryant A.(2006). Grip strength in relation to overall strength and functional capacity in very old and oldest old females. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics;Vol.24,No4,PP:63-78.
43-Tokuyama M, Ohashi H, Iwamoto H, Takaoka K, Okubo M. (2005).Individuality and reproducibility in high-speed motion of volleyball spike jumps by phase-matching and averaging. Journal of biomechanics;Vol.38,No10,PP:2050-7.
44-Trajković N, Milanović Z, Sporiš G, Radisavljević M.(2011). Positional differences in body composition and jumping performance among youth elite volleyball players. Acta Kinesiologica;Vol.5,No1,PP:62-66.
45-Tsunawake N, Tahara Y, Moji K, Muraki S, Minowa K, Yukawa K.(2003). Body composition and physical fitness of female volleyball and basketball players of the Japan inter-high school championship teams. Journal of physiological anthropology and applied human science.;Vol.22,No4,PP:195-201.
46-Vescovi JD, Mcguigan MR.(2008). Relationships between sprinting, agility, and jump ability in female athletes. Journal of sports sciences;Vol.26,No1,PP;97-107.
47-You YQ HY. (2000).Some problems of physical characteristics analyzed for volleyball players. Journal of Zhou Kou Teachers College;Vol.17,PP:88-90.
48-WH X. (1992).The guidebook of training coaches. Beijing: Peoples' Sports Press.PP:25-30.