مقایسة تأثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) با تمرینات تداومی با شدت متوسط (MICT) بر پارامترهای سندروم متابولیک زنان یائسۀ چاق مبتلا به سندروم متابولیک

سیروان آتشک؛ رضا رشدی بناب؛ وحیده کیان مرز بناب

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 307-328

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.297304.1385