نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران

3 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

امنتین-1 آدیپوکین تازه شناخته‌شده­ای است که اغلب از بافت چربی احشایی ترشح می­شود. سطوح در گردش امنتین-1 به‌طور معکوس با چاقی ارتباط دارد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر تمرینات ورزشی بر غلظت سرمی امنتین-1 وجود دارد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی امنتین-1 است. شانزده سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن 19 ± 288 گرم به‌طور تصادفی به گروه­های تمرین (8n=) و کنترل (8n=) تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان (8 تکرار در روز، 3 روز در هفته) با وزنه­های آویزان‌شده به دم حیوان، به‌ترتیب با وزنه­هایی معادل 50، 75 ،90 و 100 درصد ظرفیت حمل بیشینۀ جلسۀ قبل و افزایش 30 گرمی در تکرارهای بعدی بود. پس از 4 هفته تمرین مقاومتی غلظت سرمی امنتین-1، گلوکز و نیمرخ لیپیدی اندازه­گیری شد. چهار هفته تمرین مقاومتی فزاینده موجب افزایش قدرت (ظرفیت حمل بیشینه) موش­های صحرایی شد. تفاوت معنا­داری در غلظت سرمی امنتین-1، گلوکز و نیمرخ لیپیدی بین گروه­ها مشاهده نشد (05/0 P >). تغییرات وزن موش­های صحرایی در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنا­داری کمتر بود (049/0 P =). نتایج این پژوهش حاکی از عدم تغییر سطوح سرمی امنتین-1 و نیمرخ لیپیدی موش­های صحرایی با وجود افزایش قدرت و جلوگیری از افزایش وزن در اثر تمرین مقاومتی است. به‌منظور مشخص شدن تأثیر تمرینات ورزشی و ترکیب بدنی بر سطوح در گردش امنتین-1 تحقیقات بیشتر ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Progressive Resistance Training on Serum Concentrations of Omentin-1 and Lipid Profile in Male Rats

نویسندگان [English]

  • Alireza Safarzadeh 1
  • Maliheh Hajizadeh Rostami 2
  • Elahe Talebi Garakani 3
  • Rozita Fathi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 M.Sc. of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Mazandaran Science and Research Branch, Sari, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Omentin-1 is a novel adipokine that is predominantly secreted by visceral adipose tissue. Circulating levels of omentin-1 is inversely related to obesity. There is limited information about the effect of exercise training on serum omentin-1 concentration. The aim of this study was to investigate the effect of four weeks of progressive resistance training on serum omentin-1 levels. 16 male Wister rats (mean weight 288±19 g) were randomly divided into control (n=8) and training (n=8) groups. The resistance training consisted of climbing a ladder (8 repetitions/day, 3 days/week) carrying a load suspended from the tail with weights equivalent to 50, 75, 90, and 100% of their previous maximal carrying capacity and 30 g increment for each subsequent climb. After four weeks of resistance training, serum concentration of omentin-1, glucose and lipid profile were measured. Four weeks of progressive resistance training increased strength (maximal carrying capacity) in rats. Also, no significant difference was observed in serum concentration of omentin-1, glucose and lipid profile between the groups (P>0.05). Changes of body weights in the resistance training rats were significantly lower than the control group (P=0.049). The results of this study indicated that serum levels of omentin-1 and lipid profile remained unchanged in rats despite of increased strength and prevention of weight gain induced by resistance exercise. Further studies are needed to elucidate the effects of exercise training and body composition on circulating levels of omentin-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exercise
  • lipid profile
  • omentin-1