نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 . استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 . استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

در طی دوران یائسگی، زنان بیشتر در معرض عوامل خطر بسیاری از بیماری‌های مزمن و سندروم متابولیک قرار دارند. با این حال مشخص شده است که انجام تمرینات ورزشی می‌تواند روش مؤثری برای جلوگیری و کاهش این وضعیت باشد. ازاین‌رو مطالعۀ حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ تأثیر 12 هفته برنامۀ تمرینات HIIT و MICT بر پارامترهای مرتبط با سندروم متابولیک در زنان یائسۀ چاق صورت پذیرفت. در مطالعه‌ای نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون، 40 زن یائسۀ چاق مبتلا به سندروم متابولیک، به‌طور تصادفی در سه گروه کنترل، MICT (شامل 30-25 دقیقه دویدن هوازی با شدت 65-40 % ضربان قلب ذخیره (HRR) 3 روز در هفته به مدت 12 هفته) و گروه HIIT (شامل6 تا 12 بار وهله‌های60 ثانیه دویدن با حداکثر شدت 95-85% و متعاقب آن 60 ثانیه دویدن با شدت پایین 60-55% HRR) قرار گرفتند. قبل و پس از آخرین جلسة تمرینی، شاخص‌های ترکیب بدن و نمونة خون آزمودنی‌ها بررسی شد. نتایج بهبود معنی‌دار شاخص‌های وزن، درصد چربی بدن، دور کمر، WHR، کلسترول، تری گلیسرید، LDL-C، HDL-C، انسولین، گلوکز و HOMA-IR را در دو گروه HIIT و MICT نسبت به پیش‌آزمون و گروه کنترل نشان داد (05/0‌>P). به‌علاوه تفاوت معنا‌داری در میانگین تغییرات شاخص‌های وزن، BMI، درصد چربی بدن، دور کمر و HOMA-IR بین دو گروه تمرینی HIIT و MICT مشاهده شد (05/0‌>P). در مجموع نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر دو روش تمرینی تأثیر معنا‌داری بر نشانگرهای سندروم متابولیک در زنان یائسۀ چاق دارد، با این حال به‌نظر می‌رسد در مقایسه با MICT برنامۀ HIIT استراتژی غالب برای بهبود بیشتر در نشانگرهای سندروم متابولیک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of high-Intensity Interval training (HIIT) and Moderate-Intensity Continuous Training (MICT) on Syndrome Metabolic Factors in Menopause Obese Women with Metabolic Syndrome

نویسندگان [English]

  • Sirvan Atashak 1
  • Reza Roshdi Bonab 2
  • Vahideh Kianmarz Bonab 3

1 . Associate Professor of Exercise Physiology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

3 . Assistant Professor of Exercise Physiology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study conducted to compare the effect of high-intensity interval training (HIIT) to moderate-intensity continuous training (MICT) with regard to variables associated syndrome metabolic in menopause obese women. In a semi-experimental with pre-test and post-test design, 40 voluntary menopause obese women with metabolic syndrome, randomly assigned into three groups of control, MICT (3 days/wk of 25-30 min aerobic exercise at 40%–65% heart rate reserve(HRR)) and HIIT (3 days/wk of 6-12 × 60 s of high intensity training (85–95% HRR)) + running for 60 s at low intensity (55–60% of HRR )) exercise program for 12 weeks. Before training and after the last training bout body compoeition indices and blood samples of subjects were evaluated. The results showed that both HIIT and MICT groups showed a significant effect on weight, BMI, body Fat percent, waist circumference (WC), WHR, triglycerides, colestrol, LDL-C, HDL-C, fasting blood glucose, insulin and HOMA-IR (p0.05). Moreover, compared to MICT, HIIT demonstrated greater reduction in weight (p=0.003), BMI (p=0.003) body Fat percent (p=0.000), WC (p=0.006), triglycerides (p=0.041), insulin (p=0.022) and HOMA-IR (p=0.012). Taken together, our data suggest that despite of the effectiveness of both training program, compared to MICT, HIIT appears to be the predominant strategy for greater improvements in markers of syndrome metabolic in menopause obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body compositon
  • exercise training
  • insulin resistance. menopause women
  • syndrome metabolic
1.   Karvinen SM, Jergenson MJ, Hyvärinen MV, Aukee P, Tammelin TH, Sipilä S, et al. Menopausal status and physical activity are independently associated with cardiovascular risk factors of healthy middle-aged women: cross-sectional and longitudinal evidence. Frontiers in endocrinology. 2019;10:589.
2.   Zhou H, Zhang C, Ni J, Han X. Prevalence of cardiovascular risk factors in non-menopausal and postmenopausal inpatients with type 2 diabetes mellitus in China. BMC endocrine disorders. 2019;19(1):98.
3.   He L, Tang X, Li N, Wu Y, Wang J, Li J, et al. Menopause with cardiovascular disease and its risk factors among rural Chinese women in Beijing: a population-based study. Maturitas. 2012;72(2):132-8.
4.   Gurka MJ, Vishnu A, Santen RJ, DeBoer MD. Progression of metabolic syndrome severity during the menopausal transition. Journal of the American Heart Association. 2016;5(8):e003609.
5.   Marchi Rd, Dell’Agnolo CM, Lopes TCR, Gravena AAF, Demitto MdO, Brischiliari SCR, et al. Prevalence of metabolic syndrome in pre-and postmenopausal women. Archives of endocrinology and metabolism. 2017;61(2):160-6.
6.   Mazloomzadeh S, Zarandi FK, Shoghli A, Dinmohammadi H. Metabolic syndrome, its components and mortality: A population-based study. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2019;33:11.
7.   Jahangiry L, Khosravi-far L, Sarbakhsh P, Kousha A, EntezarMahdi R, Ponnet K. Prevalence of metabolic syndrome and its determinants among Iranian adults: evidence of IraPEN survey on a bi-ethnic population. Scientific reports. 2019;9(1):1-7.
8.   Rohani H, AZALI AK, Helalizadeh M. EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON OVERALL METABOLIC RISK AND INDICES LEVELS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME: A META-ANALYSIS STUDY. Sport Physiology &Management Investigations. 2016;8(31):14-44.
9.   Ferns GA, Ghayour-Mobarhan M. Metabolic syndrome in Iran: a review. Translational Metabolic Syndrome Research. 2018;1:10-22.
10. Raczkiewicz D, Owoc A, Wierzbińska-Stępniak A, Bojar I. Metabolic syndrome in peri-and postmenopausal women performing intellectual work. Ann Agric Environ Med. 2018;25(4):610-5.
11. Faulkner JL, de Chantemèle EJB. Sex hormones, aging and cardiometabolic syndrome. Biology of sex differences. 2019;10(1):30.
12. Mehrabani J, Mirmohamadloo F, Nobari H. The Effect of 8 Weeks of Circuit Resistance Training on Ox-LDL, hs-CRP, HbA1c and Insulin Resistance Index in Sedentary Postmenopausal Women. Sport Physiology &Management Investigations. 2017;8(4):47-57.
13. Gallo-Villegas J, Aristizabal JC, Estrada M, Valbuena LH, Narvaez-Sanchez R, Osorio J, et al. Efficacy of high-intensity, low-volume interval training compared to continuous aerobic training on insulin resistance, skeletal muscle structure and function in adults with metabolic syndrome: study protocol for a randomized controlled clinical trial (Intraining-MET). Trials. 2018;19(1):144.
14. Keshel TE, Coker RH. Exercise training and insulin resistance: a current review. Journal of obesity & weight loss therapy. 2015;5(0 5):S5-003.
15. Qatanani M, Lazar MA. Mechanisms of obesity-associated insulin resistance: many choices on the menu. Genes & development. 2007;21(12):1443-55.
16. Esteghamati A, Khalilzadeh O, Rashidi A, Kamgar M, Meysamie A, Abbasi M. Physical activity in Iran: results of the third national surveillance of risk factors of non-communicable diseases (SuRFNCD-2007). Journal of Physical Activity and Health. 2011;8(1):27-35.
17. Vekic J, Zeljkovic A, Stefanovic A, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V. Obesity and dyslipidemia. Metabolism. 2019;92:71-81.
18. Carr MC, Brunzell JD. Abdominal obesity and dyslipidemia in the metabolic syndrome: importance of type 2 diabetes and familial combined hyperlipidemia in coronary artery disease risk. The journal of clinical endocrinology & metabolism. 2004;89(6):2601-7.
19. Khera R, Murad MH, Chandar AK, Dulai PS, Wang Z, Prokop LJ, et al. Association of pharmacological treatments for obesity with weight loss and adverse events: a systematic review and meta-analysis. Jama. 2016;315(22):2424-34.
20. Kasch J, Schumann S, Schreiber S, Klaus S, Kanzleiter I. Beneficial effects of exercise on offspring obesity and insulin resistance are reduced by maternal high-fat diet. PloS one. 2017;12(2):e0173076.
21. Joseph MS, Tincopa MA, Walden P, Jackson E, Conte ML, Rubenfire M. The Impact Of Structured Exercise Programs On Metabolic Syndrome And Its Components: A Systematic Review. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2019;12:2395.
22. Beqa Ahmeti G, Idrizovic K, Elezi A, Zenic N, Ostojic L. Endurance Training vs. Circuit Resistance Training: Effects on Lipid Profile and Anthropometric/Body Composition Status in Healthy Young Adult Women. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(4):1222.
23. Azali Alamdari K. Effects of 8 weeks of high intensity interval and moderate intensity continuous training on serum ICAM-1, CRP and cardiometabolic risk factors in middle-agedmen. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport. 2018;6(12):83-101.
24. Alahmadi M. High-intensity interval training and obesity. J Nov Physiother. 2014;4(3):211.
25. Mandrup CM, Egelund J, Nyberg M, Enevoldsen LH, Kjær A, Clemmensen AE, et al. Effects of menopause and high-intensity training on insulin sensitivity and muscle metabolism. Menopause. 2018;25(2):165-75.
26. Khoramjah M, Khorshidi D, Karimi M. Effect of Moderate-Intensity Aerobic Training on Some Hormonal and Metabolic Factors Associated With Breast Cancer in Overweight Postmenopausal Women. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2019;14(1):74-83.
27. Abolfathi F, Ranjbar R, Shakerian S, Yazdan Panah L. The Effect of Eight Weeks Aerobic Interval Training on Adiponectin Serum Levels, Lipid Profile and HS-CRP in Women With Type II diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2015;17(4):316-24.
28. Huang PL. A comprehensive definition for metabolic syndrome. Disease models & mechanisms. 2009;2(5-6):231-7.
29. Jackson AS, Pollock ML, Ward A. Generalized equations for predicting body density of women. Medicine and science in sports and exercise. 1980;12(3):175-81.
30. Afrasyabi S, Marandi SM, Kargarfard M. The effects of high intensity interval training on appetite management in individuals with type 2 diabetes: influenced by participants weight. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2019;18(1):107-17.
31. Cuddy TF, Ramos JS, Dalleck LC. Reduced exertion high-intensity interval training is more effective at improving cardiorespiratory fitness and cardiometabolic health than traditional moderate-intensity continuous training. International journal of environmental research and public health. 2019;16(3):483.
32. Matthews D, Hosker J, Rudenski A, Naylor B, Treacher D, Turner R. Homeostasis model assessment: insulin resistance and β-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia. 1985;28(7):412-9.
33. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clinical chemistry. 1972;18(6):499-502.
34. Batrakoulis A, Fatouros IG, Chatzinikolaou A, Draganidis D, Georgakouli K, Papanikolaou K, et al. Dose-response effects of high-intensity interval neuromuscular exercise training on weight loss, performance, health and quality of life in inactive obese adults: Study rationale, design and methods of the DoIT trial. Contemporary clinical trials communications. 2019;15:100386.
35. Maillard F, Rousset S, Pereira B, Traore A, Del Amaze PdP, Boirie Y, et al. High-intensity interval training reduces abdominal fat mass in postmenopausal women with type 2 diabetes. Diabetes & metabolism. 2016;42(6):433-41.
36. Grossman JA, Arigo D, Bachman JL. Meaningful weight loss in obese postmenopausal women: a pilot study of high-intensity interval training and wearable technology. Menopause. 2018;25(4):465-70.
37. Batacan RB, Duncan MJ, Dalbo VJ, Tucker PS, Fenning AS. Effects of high-intensity interval training on cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of intervention studies. British journal of sports medicine. 2017;51(6):494-503.
38. Skleryk J, Karagounis L, Hawley J, Sharman MJ, Laursen PB, Watson G. Two weeks of reduced‐volume sprint interval or traditional exercise training does not improve metabolic functioning in sedentary obese men. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2013;15(12):1146-53.
39. Krawcyk RS, Vinther A, Petersen NC, Faber J, Iversen HK, Christensen T, et al. Effect of Home-Based High-Intensity Interval Training in Patients With Lacunar Stroke: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in neurology. 2019;10:664.
40. Dun Y, Thomas RJ, Smith JR, Medina-Inojosa JR, Squires RW, Bonikowske AR, et al. High-intensity interval training improves metabolic syndrome and body composition in outpatient cardiac rehabilitation patients with myocardial infarction. Cardiovascular diabetology. 2019;18(1):104.
41. LiQiang S, JinMei F, ShunLi S, GuangGao Z, Wei C, ChuanChuan D, et al. Effects of HIIT and MICT on cardiovascular risk factors in adults with overweight and/or obesity: A meta-analysis. PloS one. 2019;14(1):e0210644.
42. Boutcher SH. High-intensity intermittent exercise and fat loss. Journal of obesity. 2010;2011:868305.
43. Zhang H, Tong TK, Qiu W, Zhang X, Zhou S, Liu Y, et al. Comparable effects of high-intensity interval training and prolonged continuous exercise training on abdominal visceral fat reduction in obese young women. Journal of diabetes research. 2017;2017.
44. Figueiredo PA, Powers SK, Ferreira RM, Amado F, Appell HJ, Duarte JA. Impact of lifelong sedentary behavior on mitochondrial function of mice skeletal muscle. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. 2009;64(9):927-39.
45. Zaer Ghodsi N, Zolfaghari MR, Fattah A. The impact of high intensity interval training on lipid profile, inflammatory markers and anthropometric parameters in inactive women. Medical Laboratory Journal. 2016;10(1):56-60.
46. McMurray R, Forsythe W, Mar M, Hardy CJ. Exercise intensity-related responses of beta-endorphin and catecholamines. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1987;19(6):570-4.
47. Sugiura H, Sugiura H, Kajima K, Mirbod SM, Iwata H, Matsuoka T. Effects of long-term moderate exercise and increase in number of daily steps on serum lipids in women: randomised controlled trial [ISRCTN21921919]. BMC Women's Health. 2002;2(1):3.
48. Hausswirth C, Marquet L-A, Nesi X, Slattery K. Two weeks of high-intensity interval training in combination with a non-thermal diffuse ultrasound device improves lipid profile and reduces body fat percentage in overweight women. Frontiers in physiology. 2019;10:1307.
49. Smith-Ryan AE, Melvin MN, Wingfield HL. High-intensity interval training: Modulating interval duration in overweight/obese men. The Physician and sportsmedicine. 2015;43(2):107-13.
50. Nazari M, Gholamrezaei S, Shabani R. Effect of a Period Circuit Resistance Training on Components of the Metabolic Syndrome in Females with Type II Diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2016;17(5):362-70.
51. O'Donovan G, Owen A, Bird SR, Kearney EM, Nevill AM, Jones DW, et al. Changes in cardiorespiratory fitness and coronary heart disease risk factors following 24 wk of moderate-or high-intensity exercise of equal energy cost. Journal of applied physiology. 2005;98(5):1619-25.
52. Delbari R, Fathi R, Talebi Garakani E. An Investigation of Response of FABP5 Plasma Levels to 8 Weeks of Aerobic Exercise in Non-Menopausal and Postmenopausal Overweight Women. Journal of Sport Biosciences. 2017;9(1):33-44.
53. Moholdt TT, Amundsen BH, Rustad LA, Wahba A, Løvø KT, Gullikstad LR, et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise after coronary artery bypass surgery: a randomized study of cardiovascular effects and quality of life. American heart journal. 2009;158(6):1031-7.
54. Jelleyman C, Yates T, O'Donovan G, Gray LJ, King JA, Khunti K, et al. The effects of high‐intensity interval training on glucose regulation and insulin resistance: a meta‐analysis. Obesity reviews. 2015;16(11):942-61.
55. Whyte LJ, Gill JM, Cathcart AJ. Effect of 2 weeks of sprint interval training on health-related outcomes in sedentary overweight/obese men. Metabolism. 2010;59(10):1421-8.
56. Little JP, Jung ME, Wright AE, Wright W, Manders RJ. Effects of high-intensity interval exercise versus continuous moderate-intensity exercise on postprandial glycemic control assessed by continuous glucose monitoring in obese adults. Applied physiology, nutrition, and metabolism. 2014;39(7):835-41.
57. Wagenmakers AJ, Bonen A, Dohm GL, van Loon LJ. Lipid metabolism, exercise and insulin action. Essays in biochemistry. 2006;42:47-59.
58. Consitt LA, Dudley C, Saxena G. Impact of Endurance and Resistance Training on Skeletal Muscle Glucose Metabolism in Older Adults. Nutrients. 2019;11(11):2636.
59. Heydari M, Freund J, Boutcher SH. The effect of high-intensity intermittent exercise on body composition of overweight young males. Journal of obesity. 2012;2012:480467.
60. Metcalf BS, Hosking J, Henley WE, Jeffery AN, Mostazir M, Voss LD, et al. Physical activity attenuates the mid-adolescent peak in insulin resistance but by late adolescence the effect is lost: a longitudinal study with annual measures from 9–16 years (EarlyBird 66). Diabetologia. 2015;58(12):2699-708.
61. Way KL, Hackett DA, Baker MK, Johnson NA. The effect of regular exercise on insulin sensitivity in type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Diabetes & metabolism journal. 2016;40(4):253-71.