دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 249-374