دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 249-374