دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 127-247