دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 127-247