عنوان تاثیر ترتیب تمرینات ترکیبی (مقاومتی - هوازی) روی برخی از عوامل آمادگی جسمانی، ظرفیت عملکردی و سطوح سرمی هورمون‌های میوستاتین و فولیستاتین زنان یائسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران

چکیده

هدف: ترتیب اجرا از اصول اساسی در تمرینات ترکیبی است ولی اثرات آن بر عوارض یائسگی مانند تحلیل عضلانی کمتر موردمطالعه قرارگرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر ترتیب تمرینات ترکیبی بر عوامل آمادگی جسمانی، ظرفیت عملکردی و سطوح سرمی میوستاتین و فولیستاتین زنان یائسه بود.
روش بررسی: در یک کار آزمایی بالینی 33 زن یائسه در دامنه سنی 50 تا 60 سال به‌طور تصادفی در سه گروه هوازی- مقاومتی (11 نفر)، مقاومتی- هوازی (10 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. تمرین در مدت 8 هفته و چهار جلسه در هفته انجام شد. روش آماری آنوا با اندازه های تکراری استفاده شد.
یافته ها: غلظت میوستاتین، فولیستاتین، شاخص توده بدن بین سه گروه تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05). درصد کاهش شاخص توده بدنی در گروه هوازی– مقاومتی بیشتر و درصد کاهش میوستاتین و فولیستاتین در گروه مقاومتی– هوازی بیشتر بود ولی معنی دار نبود. بین دو گروه تمرین و کنترل در قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه تفاوت معنی داری وجود داشت (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Concurrent Training Order on Physical Fitness and Functional Capacity and Myostatin and Follistatin Serum Levels in Postmenopausal Females

نویسندگان [English]

  • LEILA ESAZADEH 1
  • Alireza Hosseini kakhk 2
  • Rambod Khajeie 3
  • seyed mahmod hejazi 4
1 Faculty of physical education and Sport Science, Neyshabur Branch. Islamic Azad university,, Neyshabur. Iran.
2 Faculty of physical education and Sport Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Faculty of physical education and Sport Science,Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur , Iran
4 Faculty of physical education and Sport Science, Mashhad Branch.Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Aim: Exercise order is a basic principle in concurrent training, but its effects on postmenopausal complications such as muscle analysis have been less studied. Consequently, the purpose of the present study was to examine the influence of CT order on myostatin and Follistatin serum levels, physical fitness and functional capacity in postmenopausal females.
Methodology: In Clinical Trial 33 postmenopausal women (age50 to 60 years) were randomly assigned into three groups: Aerobic -Resistance training (A+R; n=11), Resistance- Aerobic training (R+A; n=10) or Control group (C; n=12). ). Training interventions were performed for 8-week, 4 times a week. Statistical analysis (RM-ANOVA) was used to analyze the data.
The outcomes of the study showed that there was no significant difference in (BMI) and Myostatin and Follistatin between the three groups (p> 0.05). The percentage of reduction in the BMI was higher in (A+R) group and the percentage of reduction in the Myostatin and Follistatin was higher in (R+A) group but was not significant. There was a significant difference between groups Compared to the control group in body upper muscular strength and endurance (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • concurrent training
  • exercise order
  • Follistatin
  • Myostatin
  • postmenopausal women