تأثیر وضعیت آمادگی بدنی و جنسیت بر پاسخ دستگاه قلبی تنفسی به فعالیت وامانده ساز در محیط با آلودگی هوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 گروه بیماری‌های قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شواهد حاکی از آن است که آلودگی هوا در جوامع صنعتی با مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی تنفسی همراه است اما اطلاعات اندکی پیرامون اثرات وضعیت آمادگی بدنی و جنسیت وجود دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر وضعیت آمادگی بدنی و جنسیت بر شاخص های قلبی تنفسی شامل درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن (SPO2)، حاصلضرب دوگانه (DP) و شاخص های اسپیرومتری (FVC،FEV1،FEV1/FVCوPEF) متعاقب فعالیت وامانده ساز در هوای آلوده بود. در یک طرح نیمه تجربی، 120 مرد و زن (هشت گروه) 40 تا 55 ساله، بطور تصادفی به چهار گروه تجربی (زن فعال، مرد فعال، زن غیرفعال و مرد غیرفعال) ساکن محیط آلوده و چهار گروه کنترل (زن فعال، مرد فعال، زن غیرفعال و مرد غیرفعال) ساکن محیط غیرآلوده تقسیم و با یکدیگر مقایسه شدند. آنوا دو طرفه نشان داد که آلودگی هوا باعث افزایش 5/29 درصدی DP می شود در حالیکه کاهش شدید FVC، FEV1 به ترتیب به میزان87/16و4/21 درصدی سطوح استراحتی را در پی دارد. بدنبال انجام فعالیت بدنی، افزایش 31/26 درصدی مقادیر DP در مردان و زنان غیرفعال محیط آلوده در مقایسه با گروه های کنترل رخ می دهد. علاوه بر این، جنسیت نیز به ترتیب افزایش 14/12و63/7 درصدی سطوح استراحتی DPو FEV1/FVC در مردان را بدنبال دارد. بر اساس این یافته ها، قرارگیری در معرض آلودگی هوا بار وارده بر قلب و اکسیژن مصرفی میوکارد را افزایش می دهد و این وضعیت در زنان برجسته تر است. اگرچه، آمادگی بدنی باعث تعدیل این شاخص ها در محیط آلوده می شود، اما مهارکننده نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of physical fitness status and gender on the cardiorespiratory response following an exhaustive activity in air polluted environments

نویسندگان [English]

  • Valiollah Dabidi Roshan 1
  • sarah pouriamehr 2
  • Somayeh Namdar 3
  • Masoumeh Sadeghi 4
1 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Department of Sports Biomechanic and Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
4 Department of Cardiovascular Diseases, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Although evidence suggests that air pollution in industrial societies is associated with mortality following cardiovascular disease, there are few evidences showing the effects of physical fitness and gender. The aim of this study was to determine the effect of physical fitness status and gender on cardiorespiratory indexes such as the percentage of hemoglobin saturation of oxygen (SPO2), double product (DP) and spirometric indexes (FVC, FEV1, FEV1/FVC and PEF) during exhaustive exercise in an air polluted area. In a semi-experimental design, 120 males and females aged 40-55 years old were randomly divided into 8 groups and compared with one another; 4 experimental groups (active women, active men, inactive women and inactive men) living in an air polluted region and 4 control groups (active women, active men, inactive women and inactive men) living in a clean air area. Two-way Anova shows that air pollution causes a 29.5% increase in DP, while acutely decreases FVC, FEV1 by 16.87% and 21.4% at resting status respectively. Compared to the control groups, a 26.31% increase at DP level happens in inactive men and women who live in an air polluted area. In addition, gender also increases the male resting levels of DP and FEV1/FVC ratio by 12.14% and 7.63%, respectively. Based on these findings, the air pollution exposure increases the burden on the heart and the amount of myocardial oxygen consumption. Likewise, this situation is more prominent in women. However, physical fitness modifies these indices in the air polluted environment, but it does not inhibit it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • cardiorespiratory events
  • myocardial oxygen consumption
  • physical fitness